Zapytanie ofertowe – usługi informatyczne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ogłasza nabór na świadczenie usług informatycznych oraz administrowanie siecią komputerową. Więcej informacji w załączeniu.

Rekrutacja do programu ABSOLWENT dla osób niepełnosprawnych

Projekt „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” – SKORZYSTAJ. JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY!

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu „Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością” w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zaczniemy od cyklu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, którzy wyznaczą dalszą ścieżkę udziału w projekcie w zależności od Twoich predyspozycji: zdobycie uprawnień zawodowych, ukończenie kursów i szkoleń specjalizacyjnych lub odbycie trzymiesięcznego stażu zawodowego. Przewidziane są również warsztaty przygotowujące do wejścia na rynek pracy, wsparcie pośrednika pracy i coacha.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 • Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;
 • Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Co oferujemy w ramach projektu?

 • Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • Sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

 Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej.

 Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Jakie dokumenty musisz złożyć?

 • Wypełnione dokumenty rekrutacyjne (formularz, deklaracja uczestnictwa wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych);
 • Orzeczenie o niepełnosprawności;
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub zaświadczenie ze szkoły wyższej o realizowaniu nauki na ostatnim roku.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST W TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Więcej informacji odnośnie projektu możesz uzyskać, kontaktując się z naszym biurem. Fundacja Znajdź Pomoc al. Rzeczypospolitej 2/U-2, 02-972 Warszawa, Polska e- mail: absolwent@znajdzpomoc.pl tel: 577 912 888 lub 22 299 29 28

Udział w projekcie pozwoli Ci na podniesienie kompetencji oraz pomoże w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i ułatwi znalezienie pracy.

Liczba miejsc jest ograniczona – zadzwoń do nas już dziś!

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie

 https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pilotazowy-program-abso/

Program „Wspieraj Seniora”

Dzięki programowi osoby w wieku powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc w czasie pandemii, bez konieczności wychodzenia z domu. Wsparcie w postaci np. niezbędnych produktów zostanie dostarczone do domu seniora. Kontakt z dedykowaną infolinią 22 505 11 11. 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje o możliwości bezpośredniego kontaktu z Ośrodkiem w sprawie pomocy osobom będącym na kwarantannie lub osobom w wieku powyżej 70 roku życia.

Wystarczy kontakt pod numerem: 85 714 61 30 lub 85 714 61 20. Tu możesz zgłosić prośbę o zakupienie na Twój koszt podstawowych produktów, które pracownik socjalny lub wolontariusz dostarczy na wskazany adres

Terminy składania wniosków o świadczenia wychowawcze „500+” na okres zasiłkowy 2021/2022

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będzie można składać od dnia:

 • 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUSPlatformę ePUAP;
 • 1 kwietnia 2021 r. – drogą tradycyjną (papierową).

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami do 30 kwietnia, ustalenie oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 czerwca.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 maja do 31 maja, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 lipca.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 czerwca do 30 czerwca, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 sierpnia.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 lipca do 31 lipca, ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 30 września.

W przypadku złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami od 1 sierpnia do 31 sierpnia,  ustalenie oraz wypłata świadczenia wychowawczego nastąpi do 31 października.

Jednocześnie informujemy że złożenie wniosku po 30 czerwca 2021r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że zamierza przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne do ww.).

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej może pomóc:

 1. w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 2. w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 3. w załatwianiu spraw urzędowych,
 4. w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 5. w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej są finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, dlatego uczestnicy programu nie ponoszą żadnych kosztów.

Wszelkie informacje dotyczące Programu AOON można uzyskać pod numerem telefonu 85 714 61 30  lub 85 714 61 24

Osoby  zainteresowane  zapraszamy  do  zapoznania  się  ze  szczegółami  dotyczącymi Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021, które  zamieszczone  zostały na  stronie  internetowej  Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Dowożenie do punktu szczepień

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że osoby niemające możliwości dojazdu do punktu szczepień będą mogły skorzystać z bezpłatnego transportu realizowanego przez Gminę Czarna Białostocka.

Transport będzie przeznaczony dla osób:

 1. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 2. mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu).

Transport będzie organizowany w oparciu o przekazaną przez POZ listę osób, które potrzebują transportu, wraz z informacją o dacie i godzinie szczepienia.

Informację o zasadach transportu będzie można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego pod numerem telefonu 695 700 214

 • poniedziałek 730 – 1600
 • wtorek-czwartek 730 – 1530
 • piątek 730 – 1500

Ogłoszenie przekazane przez NZOZ „Nasza Przychodnia”

Szczepienie przeciw COVID-19 rozpocznie się w „Naszej Przychodni” od 25.01.2021 r. W pierwszej kolejności szczepieni będą pacjenci 80+ według kolejności alfabetycznej.

Tygodniowo będziemy otrzymywać 15 dawek szczepionek.

Komunikat

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż zgodnie z zarządzeniem nr 19/2020 z dnia 2020-11-27 dnia 24 grudnia (czwartek) Ośrodek będzie nieczynny.