Aktualności

Wznowienie działalności Klubu Senior+

Od dnia 02.12.2020 Klub Senior+ w Czarnej Białostockiej po przeszło półtora miesięcznej przerwie spowodowanej pandemią wznawia swoją działalność.

Zajęcia odbywać się będą według wcześniej ustalonego harmonogramu tj. poniedziałki, środy, piątki w godzinach od 11.00 do 14.00 w Domu Kultury w Czarnej Białostockiej przy ul. Kościelnej 8.

PODPROGRAM 2019 – efekty

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.

 

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier,
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

 

Pomoc żywnościowa trafiła do 45 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu miasta i gminy Czarna Białostocka

Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 2,22142 ton żywności;
 • 120 paczek żywnościowych.

 

W ramach Podprogramu 2019 nie przeprowadzono warsztatów edukacyjnych dla osób korzystających z pomocy żywnościowej.

 

„Czyste Powietrze”

Informujemy, iż zaświadczenia o wysokości przeciętnego  miesięcznego dochodu niezbędne do dokumentacji dotyczącej przyznania dofinasowania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach Programu „Czyste Powietrze” – są wydawane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

Od 1 października 2020 roku osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1565 – zmiana ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz ustawy Prawo ochrony środowiska).

Dochodem przypadającym na jednego członka danego gospodarstwa domowego jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe),
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8–9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

 • rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe – opisane powyżej;
 • gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane osoby fizycznej, oraz członków jej gospodarstwa domowego:

 • imię i nazwisko;
 • numer PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • adres poczty elektronicznej lub numer telefonu o ile je posiada.

Żądając wydania zaświadczenia, osoba fizyczna składa oświadczenie potwierdzające, że Wojewódzki Fundusz wymaga zaświadczenia w celu przyznania dofinansowania.

Pliki do pobrania:

<u>Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego</u>

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. poz. 1713

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż w związku z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 26.10.2020r. do odwołania wszystkie sprawy są załatwiane wyłącznie:

– telefonicznie:

pomoc społeczna                     świadczenia rodzinne               sekretariat

85 71 46 115                                        85 71 46 112                          85 71 46 130

 85 71 46 119 

 85 71 46 120

– drogą e-mail     

sekretariat @ m-gops.pl

Pisma można też wrzucać do skrzynki umieszczonej na parterze Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą.

Kontakt osobisty tylko w sprawach pilnych, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu spotkania.