Zostań rodziną zastępczą

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Słonimska 15/1 pokój nr 1 gdzie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje

Rodziną zastępczą może zostać każdy, kto zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • ma pełną władzę rodzicielską nad własnymi dziećmi i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani nie była mu ona ograniczona,
 • nie był skazany za umyślnie popełnione przestępstwo,
 • nie był ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
 • nie ma przeciwskazań zdrowotnych do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi,
 • posiada odpowiednie predyspozycje i motywacje do pełnienia tej funkcji,
 • ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe, umożliwiające powierzonemu dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, ma stałe źródło dochodów (w małżeństwie dotyczy to przynajmniej jednego z małżonków).

Szczegółowe informacje otrzymasz również telefonicznie pod numerem 85/732 27 35 wew. 1   

Jak zostać rodziną zastępczą?

Wymagania w stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 42 ustawy)

Jeżeli jesteś mieszkańcem Powiatu Białostockiego, zainteresowanym pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku – organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Procedura kwalifikacyjna zaczyna się od kontaktu z pracownikiem Działu ds. pieczy zastępczej i złożenia pisemnego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację osobistą, rodzinną i majątkową kandydatów.

Należy przygotować:

 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – odpis skróconego aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
 • potwierdzenie posiadania stałego źródła dochodów (np. zaświadczenie z zakładu pracy, PIT),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego – potwierdzenie, że kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego mieści się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Białymstoku, tel./fax 85 74 59 207),
 • dokumenty dotyczące sytuacji mieszkaniowej.

Konieczna będzie wizyta pracowników PCPR w miejscu zamieszkania, w celu ustalenia czy kandydaci zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Obowiązkowe jest też spotkanie z psychologiem, który sprawdzi predyspozycje
i motywacje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby, które spełnią powyższe warunki i otrzymają pozytywną opinię psychologa, kierowane są na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W zakresie szkoleń Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodki Adopcyjne w Białymstoku i Łomży oraz Fundacją DIALOG w Białymstoku, posiadającymi programy szkolenia zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy”

Powstał system pomocy dedykowany Polakom, posiadaczom Karty Polaka i członkom ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Szczegóły: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7955

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:

– Fundację Wolność i Demokracja,

– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”,

– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Z pomocy mogą skorzystać:

 • Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
 • Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 • Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

 1. Działalność punktu koordynacyjno-informacyjnego.

Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach prawa pobytu, administracyjnych (np. zakładanie konta bankowego, nr. PESEL, staranie się o pobyt stały itp.). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19.00.

Numery telefonów na infolinię:

tel.: +48 506782789

tel.: +48 519023817

tel.: +48 518254853

kontakt e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

 1. Działalność 13 punktów pomocowo-konsultacyjnych, które udzielają pomocy Polakom i ich rodzinom ewakuowanym do Polski.

Województwo podlaskie: PUNKT w Łomży

 Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 507645900, e-mail: fundacja.lektor@gmail.com, ul. Wyszyńskiego 30, 18-400 Łomża

Wakacyjne kursy dla Seniorów

Wakacje-dla-Seniorow

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje zajęcia dedykowane 270 osobom w starszym wieku. Ich celem jest aktywizacja społeczna seniorów za pomocą opracowanego specjalnie w tym celu programu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i nauk ekonomicznych. Szkolenia będą miały charakter spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym.

Zainteresowane kursami osoby prosimy o indywidualne wypełnienie formularzy zgłoszeniowych*.

W ofercie są dwa kursy dla Seniorów które są całkowicie DARMOWE a od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!

1. Kurs językowy pt.: „Komunikatywny senior” ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 60+) za pomocą specjalnie opracowanego programu kształcenia językowego (język angielski – poziom podstawowy). Intensywny kurs wakacyjny pomoże powtórzyć podstawy językowe.

Tematyka kursu:
 – Jak uczyć się języka angielskiego? – strategie uczenia się języka obcego, język angielski w Internecie
 – Jak się przedstawić po angielsku? – zwroty powitalne, odmiana czasownika „to be”
 – Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu, ceny i daty
 – Robimy zakupy – historia powstania i specyfiki amerykańskich hipermarketów, zakupy w sklepie tradycyjnym i internetowym
 – Rodzina i znajomi – słownictwo w brytyjskich i amerykańskich serialach, czas Present Simple
 – Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji, historia rozwoju amerykańskiej restauracji typu „diner”
 – Jedzenie i gotowanie, kulinarne programy telewizyjne  – Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z geografią i turystyką, komunikacja w podróży
 – Mój dom i moje miasto – wskazywanie drogi i orientacja w przestrzeni.

*    Formularz rekrutacyjny:
https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/kursy-i-szkolenia/trzecia-misja-wydzialu-neofilologii-uniwersytetu-warszawskiego/formularz-1


2. „Ekonomia – Kurs dla seniorów”

Kurs ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 50+) z wykorzystaniem opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości – pomoże Seniorom poznać spojrzenie ekonomiczne na sytuację na świecie.

Organizowane zajęcia będą miały charakter spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym. Każde spotkanie będzie trwać 1,5 godziny. Na zajęciach omawiane są m.in. następujące tematy:

„Jak liczby nas oszukują?”
Bardzo często wyciągamy błędne wnioski i podejmujemy błędne decyzje w oparciu o dane statystyczne lub inne informacje liczbowe. Na zajęciach wyjaśnimy, na czym polegają manipulacje i przekłamania matematyczne, jak je identyfikować i jak prawidłowo interpretować informacje ekonomiczne docierające do nas z mediów.

„Kierunek: Chiny”
Chiny to druga gospodarka na świecie z populacją prawie 1,5 miliarda ludzi, potęga handlowa i militarna. Tymczasem w polskich mediach mówi się o Chinach rzadko, a jeśli już, to w kontekście wyjątkowych wydarzeń takich jak pandemia koronawirusa. Na zajęciach wybierzemy się zatem w podróż do „Państwa Środka”, omówimy przyczyny sukcesu gospodarczego Chin, najważniejsze zjawiska ekonomiczne i społeczne tego kraju, a także perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości.

„Jak nie dać się oszukać?”
W dobie nowoczesnych technologii jesteśmy narażeni na oszustwa bardziej niż kiedykolwiek. Celem tego szkolenia jest nie tylko zapoznanie uczestników z metodami wykorzystywanymi przez różnej maści oszustów, ale także analiza tego, dlaczego dajemy się oszukać. Na zajęciach połączymy więc praktyczną wiedzę z policyjnych akt z wiedzą o tym, jak działa nasz umysł, a wszystko po to, aby lepiej i skuteczniej stawiać opór ludziom, którzy czyhają na naszą tożsamość oraz finanse.

„Oswoić rynek pracy w każdym wieku”
Praca daje nam nie tylko środki do życia, ale również satysfakcję, cel, możliwość rozwijania się i realizowania ambicji w każdym wieku. Nasz rynek pracy jest dynamiczny, zmienny i czasami ciężko nadążać za jego wymaganiami. Przedsiębiorcy stosują różne metody rekrutacji, a Internet i usługi on-line stały się obecnie niezbędnym elementem tego procesu. Portale rekrutacyjne, CV, list motywacyjny, testy rekrutacyjne, wywiady sytuacyjne… po zajęciach żadne z tych pojęć nie będzie dla Państwa obce. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę, która pomoże im sprawniej poruszać się na rynku pracy oraz radzić sobie ze zmianą pracy, oraz szukaniem nowej.

*    Formularz rekrutacyjny:
https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/kursy-i-szkolenia/trzecia-misja-wydzialu-nauk-ekonomicznych-uniwersytetu-warszawskiego/formularz-7

Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в’їхати до Польщі.

2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.

Залізничний вокзал, вул. Колейова, 9, 15-701 Білосток

3. У рецепційному центрі:

 • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
 • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
 • Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: https://www.gov.pl/web/ua

ГАРЯЧА ЛІНІЯ +48 47 721 75 75

Zapraszamy dzieci i młodzież do Świetlicy Socjoterapeutycznej ”Dziecięce Polis”

Świetlica oferuje opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy, rozwój zainteresowań (zajęcia plastyczne, manualne) oraz wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych. Z nami przygotujesz i zjesz smaczny podwieczorek. Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat.

Jeżeli chcesz miło spędzić czas przyjdź :

poniedziałek – piątek w  godzinach15.00-19.00

ul. Torowa  9  (wejście od tyłu budynku)

Anonimowa ankieta

Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” na zlecenie gminy Czarna Białostocka realizuje „Diagnozę problemów społecznych”. W związku z tym prosimy o uzupełnienia ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy naszej gminy.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość wypełnić anonimową ankietę bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu.

https://www.webankieta.pl/ankieta/751694/czarna-bialostocka-mieszkancy-profilaktyczna.html

ZUS Weekend dla Ukrainy – wniosek 500+

ZUS informuje że wdrożenie wniosku o świadczenie rodzinne 500+ dedykowanego obywatelom Ukrainy (SW-U) na portalu ZUS PUE (Platforma usług Elektronicznych) zaplanowane zostało w nocy z piątku na sobotę tj. wniosek będzie dostępny dla klientów od 26.03.2022 r.

W dniach 26 oraz 27 marca 2022 r. zaplanowane zostały dyżury pracowników ZUS w Salach Obsługi Klientów w wybranych placówkach ZUS.

W sobotę, 26 marca w godzinach 9:00 – 15:00:

Białystok, ul. Młynowa 29a

Bielsk Podlaski, ul. Widowska 10A

Suwałki, ul. 1 Maja 33

W niedzielę, 27 marca w godzinach 9:00 – 15:00:

Białystok, ul. Młynowa 29a

Augustów, ul.Hoża 8

Bielsk Podlaski, ul. Widowska 10A

Hajnówka, Armii Krajowej 16

Siemiatycze, Ogrodowa 5

Sokółka, Sikorskiego 38c

Suwałki, 1 Maja 33

Łomża, Szosa Zambrowska 29

Zambrów, ul. Fabryczna 3a

Ponadto, w zależności od lokalnych potrzeb, po uruchomieniu na PUE wniosku SW-U, będziemy również organizować dyżury ekspertów ZUS w gminach albo innych miejscach skupiających duże grupy obywateli Ukrainy.

Ważne informacje dla obywateli Ukrainy zainteresowanych podjęciem pracy w Polsce

Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w Polsce bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl.

W związku z napływem wielu obywateli Ukrainy do Polski mogą pojawić się osoby czy też firmy, które będą chciały wykorzystać trudne położenie oraz nieznajomość języka i polskich przepisów – na przykład wymagając nieistniejących opłat lub dokumentów.

Pamiętaj, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy są bezpłatne

Ważne wskazówki:

 • Poszukując zatrudnienia w Polsce najlepiej korzystać ze sprawdzonych i wiarygodnych usług oraz ofert pracy. Dostęp do takich sprawdzonych ofert pracy zapewniają Powiatowe Urzędy Pracy (https://oferty.praca.gov.pl)Posiadając smartfona można zainstalować aplikację ePraca.
 • Cenne wskazówki jak poszukiwać pracodawcy za granicą i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko można znaleźć na stronie sieci EURES – https://eures.praca.gov.pl/zal/2020-bezpieczne.pdf
 • Wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej: www.stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie w Wojewódzkich Urzędach Pracy.

W przypadku podjęcia pracy za pośrednictwem agencji trzeba pamiętać o spisaniu z agencją zatrudnienia umowy, w której będą podane warunki pracy, płacy, należne świadczenia, itp.

 • Państwowa Inspekcja Pracy – zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników. Informacje dostępne są również w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem https://www.gov.pl/web/pip/nieodplatne-porady-prawne

oraz pod numerami telefonów:

 • 22 111 35 88 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i lubuskiego;
 • 89 333 17 41 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego;
 • 22 111 35 29 – telefon rekomendowany dla cudzoziemców świadczących pracę na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego.

Pamiętaj :

Podejmując zatrudnienie pracodawca jest zobowiązany zawrzeć z Tobą pisemną umowę o pracę określając w niej warunki pracy i płacy. Nakłanianie osoby do zatrudnienia bez umowy o pracę jest niezgodne z prawem polskim!

! Nie zgadzaj się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie. Bez podpisanej umowy pracujesz nielegalnie i jesteś pozbawiony/pozbawiona praw wynikających z legalnego zatrudnienia.

! Przed podpisaniem umowy o pracę zapoznaj się z warunkami w niej zawartymi, ewentualnie poproś kogoś, aby wyjaśnił i pomógł Ci zrozumieć jej zapisy

W przypadku gdy zostaniesz przez pracodawcę niewłaściwie potraktowany np.  gdy pracodawca stosował wobec Ciebie przymus fizyczny lub psychiczny – zgłoś koniecznie sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Jeżeli stałeś/stałaś się ofiarą jakiegokolwiek innego przestępstwa – niezwłocznie skontaktuj się z policją.

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/wazne-informacje-dla-obywateli-ukrainy-zainteresowanych-podjeciem-pracy-w-polsce