Nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Przeszedłeś wylew? Zastanawiasz się czy po wylewie powrót do pracy jest możliwy?
Chcesz pracować ale musisz zmienić zawód?
Pomożemy Ci się przekwalifikować i znaleźć nową pracę!

Skorzystaj z bezpłatnej oferty PFRON realizowanej w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej. W Ośrodku zdobędziesz nowy zawód dostosowany do twoich obecnych możliwości zdrowotnych. Polepszysz również swój stan zdrowia korzystając z rehabilitacji. Na zakończenie zespół ekspertów pomoże Ci znaleźć pracę.

Wykorzystaj swoją szansę i napisz historię swojego życia na nowo!
Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:
(22)50 55 600 oraz  85 7338711

E-mail: ORK@PFRON.ORG.PL
Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl

Materiał prasowy: PFRON

INFORMACJA W SPRAWACH DODATKU WĘGLOWEGO I DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że wypłata dodatku węglowego i dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła nastąpi po otrzymaniu środków finansowych z budżetu państwa.

Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie określonym  w ustawach o ww. dodatkach jest brak zapewnionych środków finansowych w budżecie gminy na powyższy cel.

Informacja o dniu pracującym dnia 15-10-2022r.

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z  zarządzeniem nr 14/2022 z dnia 28 września 2022r. dnia 15.10.2022r. (sobota) Ośrodek będzie czynny od 7.30 do 15.30.

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że dnia 31.10.2022r. (poniedziałek) Ośrodek będzie nieczynny (zarządzenie nr 14/2022 z dnia 28 września 2022 r.)

Projekt „Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenu LGD Puszcza Knyszyńska”

Open Education Group Sp. z o.o. prowadzi rekrutację do projektu o nazwie „Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenu LGD Puszcza Knyszyńska”. Celem projektu jest integracja społeczna i społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (np. osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, POPŻ, doświadczających przemocy) z poszczególnych gmin takich jak: Supraśl, Wasilków, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Jasionówka, Knyszyn, poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Warsztaty kreatywnego myślenia.
 2. Zajęcia z treningu umiejętności społecznych.
 3. Indywidualna terapia manualna i plastykoterapia.
 4. Wsparcie dietetyka.
 5. Coaching społeczny: indywidualne spotkania z coachem.
 6. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 7. Szkolenia i staże zawodowe.

Dodatkowo ramach szkolenia wypłacane jest stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe. Wypłacamy również zwrot kosztów dojazdów oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

plakat

Dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. 

 Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
 2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek o dodatek węglowy jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

UWAGA !!!

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej platformy ePUAP;
 • osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przy ulicy Torowej 14A od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego zachęcamy w pierwszej kolejności do wykorzystania w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP.

KROKI:

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
 4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
 5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

Ogłoszenie

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem nr 8/2022 z dnia 4 maja 2022r. w dzień 17 czerwca 2022r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny. 

Zostań rodziną zastępczą

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Słonimska 15/1 pokój nr 1 gdzie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje

Rodziną zastępczą może zostać każdy, kto zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • ma pełną władzę rodzicielską nad własnymi dziećmi i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani nie była mu ona ograniczona,
 • nie był skazany za umyślnie popełnione przestępstwo,
 • nie był ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
 • nie ma przeciwskazań zdrowotnych do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi,
 • posiada odpowiednie predyspozycje i motywacje do pełnienia tej funkcji,
 • ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe, umożliwiające powierzonemu dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, ma stałe źródło dochodów (w małżeństwie dotyczy to przynajmniej jednego z małżonków).

Szczegółowe informacje otrzymasz również telefonicznie pod numerem 85/732 27 35 wew. 1   

Jak zostać rodziną zastępczą?

Wymagania w stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 42 ustawy)

Jeżeli jesteś mieszkańcem Powiatu Białostockiego, zainteresowanym pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku – organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Procedura kwalifikacyjna zaczyna się od kontaktu z pracownikiem Działu ds. pieczy zastępczej i złożenia pisemnego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację osobistą, rodzinną i majątkową kandydatów.

Należy przygotować:

 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – odpis skróconego aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
 • potwierdzenie posiadania stałego źródła dochodów (np. zaświadczenie z zakładu pracy, PIT),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego – potwierdzenie, że kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego mieści się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Białymstoku, tel./fax 85 74 59 207),
 • dokumenty dotyczące sytuacji mieszkaniowej.

Konieczna będzie wizyta pracowników PCPR w miejscu zamieszkania, w celu ustalenia czy kandydaci zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Obowiązkowe jest też spotkanie z psychologiem, który sprawdzi predyspozycje
i motywacje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby, które spełnią powyższe warunki i otrzymają pozytywną opinię psychologa, kierowane są na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W zakresie szkoleń Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodki Adopcyjne w Białymstoku i Łomży oraz Fundacją DIALOG w Białymstoku, posiadającymi programy szkolenia zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy”

Powstał system pomocy dedykowany Polakom, posiadaczom Karty Polaka i członkom ich najbliższej rodziny z Ukrainy, którzy znaleźli się Polsce od dnia 24.02.2022 r. z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy.

Projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy” finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2022.

Szczegóły: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci.php?id=7955

Projekt jest współorganizowany przez trzy organizacje pozarządowe:

– Fundację Wolność i Demokracja,

– Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”,

– Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Z pomocy mogą skorzystać:

 • Posiadacze KARTY POLAKA oraz członkowie ich najbliższej rodziny obejmującej współmałżonka, wstępnych i zstępnych
 • Osoby, które posiadały KARTĘ POLAKA, natomiast utraciła ona ważność z powodu uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium RP lub polskiego obywatelstwa,  a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie) oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Obywatele polscy posiadający stałe miejsce zamieszkania na Ukrainie (zameldowanie), a także członkowie ich najbliższej rodziny: współmałżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie oraz zstępni (dzieci, wnukowie)
 • Osoby posiadające decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej lub decyzję o stwierdzeniu polskiego pochodzenia w celu repatriacji, a także członkowie ich najbliższej rodziny.
 • Warunkiem łącznym we wszystkich wymienionych przypadkach dla każdego beneficjenta z osobna jest fakt przybycia na terytoriom Rzeczypospolitej z powodu działań wojennych prowadzonych na terenie Ukrainy od 24.02.2022 roku.

W ramach projektu zaplanowane są następujące działania:

 1. Działalność punktu koordynacyjno-informacyjnego.

Uruchomiona infolinia obsługiwana jest w języku polskim, ukraińskim i rosyjskim. Operatorzy udzielają informacji w kwestiach prawa pobytu, administracyjnych (np. zakładanie konta bankowego, nr. PESEL, staranie się o pobyt stały itp.). Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00–19.00.

Numery telefonów na infolinię:

tel.: +48 506782789

tel.: +48 519023817

tel.: +48 518254853

kontakt e-mail: ukrainapomoc@wid.org.pl

 1. Działalność 13 punktów pomocowo-konsultacyjnych, które udzielają pomocy Polakom i ich rodzinom ewakuowanym do Polski.

Województwo podlaskie: PUNKT w Łomży

 Punkt zarządzany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
+48 507645900, e-mail: fundacja.lektor@gmail.com, ul. Wyszyńskiego 30, 18-400 Łomża

Wakacyjne kursy dla Seniorów

Wakacje-dla-Seniorow

Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego organizuje zajęcia dedykowane 270 osobom w starszym wieku. Ich celem jest aktywizacja społeczna seniorów za pomocą opracowanego specjalnie w tym celu programu kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i nauk ekonomicznych. Szkolenia będą miały charakter spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym.

Zainteresowane kursami osoby prosimy o indywidualne wypełnienie formularzy zgłoszeniowych*.

W ofercie są dwa kursy dla Seniorów które są całkowicie DARMOWE a od uczestników wymagany będzie jedynie dostęp do komputera i Internetu. Szkolenie zwieńczone będzie uzyskaniem imiennego certyfikatu!

1. Kurs językowy pt.: „Komunikatywny senior” ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 60+) za pomocą specjalnie opracowanego programu kształcenia językowego (język angielski – poziom podstawowy). Intensywny kurs wakacyjny pomoże powtórzyć podstawy językowe.

Tematyka kursu:
 – Jak uczyć się języka angielskiego? – strategie uczenia się języka obcego, język angielski w Internecie
 – Jak się przedstawić po angielsku? – zwroty powitalne, odmiana czasownika „to be”
 – Cyfry i liczby (0-100), podawanie swojego wieku, numeru telefonu, ceny i daty
 – Robimy zakupy – historia powstania i specyfiki amerykańskich hipermarketów, zakupy w sklepie tradycyjnym i internetowym
 – Rodzina i znajomi – słownictwo w brytyjskich i amerykańskich serialach, czas Present Simple
 – Zamawianie posiłków w kawiarni i restauracji, historia rozwoju amerykańskiej restauracji typu „diner”
 – Jedzenie i gotowanie, kulinarne programy telewizyjne  – Historia amerykańskich parków narodowych, słownictwo związane z geografią i turystyką, komunikacja w podróży
 – Mój dom i moje miasto – wskazywanie drogi i orientacja w przestrzeni.

*    Formularz rekrutacyjny:
https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/kursy-i-szkolenia/trzecia-misja-wydzialu-neofilologii-uniwersytetu-warszawskiego/formularz-1


2. „Ekonomia – Kurs dla seniorów”

Kurs ma na celu aktywizację seniorów z całej Polski (w wieku 50+) z wykorzystaniem opracowanego programu kształcenia w zakresie nauk ekonomicznych i przedsiębiorczości – pomoże Seniorom poznać spojrzenie ekonomiczne na sytuację na świecie.

Organizowane zajęcia będą miały charakter spotkań tematycznych, poświęconych różnym zagadnieniom ekonomicznym i psychologicznym. Każde spotkanie będzie trwać 1,5 godziny. Na zajęciach omawiane są m.in. następujące tematy:

„Jak liczby nas oszukują?”
Bardzo często wyciągamy błędne wnioski i podejmujemy błędne decyzje w oparciu o dane statystyczne lub inne informacje liczbowe. Na zajęciach wyjaśnimy, na czym polegają manipulacje i przekłamania matematyczne, jak je identyfikować i jak prawidłowo interpretować informacje ekonomiczne docierające do nas z mediów.

„Kierunek: Chiny”
Chiny to druga gospodarka na świecie z populacją prawie 1,5 miliarda ludzi, potęga handlowa i militarna. Tymczasem w polskich mediach mówi się o Chinach rzadko, a jeśli już, to w kontekście wyjątkowych wydarzeń takich jak pandemia koronawirusa. Na zajęciach wybierzemy się zatem w podróż do „Państwa Środka”, omówimy przyczyny sukcesu gospodarczego Chin, najważniejsze zjawiska ekonomiczne i społeczne tego kraju, a także perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości.

„Jak nie dać się oszukać?”
W dobie nowoczesnych technologii jesteśmy narażeni na oszustwa bardziej niż kiedykolwiek. Celem tego szkolenia jest nie tylko zapoznanie uczestników z metodami wykorzystywanymi przez różnej maści oszustów, ale także analiza tego, dlaczego dajemy się oszukać. Na zajęciach połączymy więc praktyczną wiedzę z policyjnych akt z wiedzą o tym, jak działa nasz umysł, a wszystko po to, aby lepiej i skuteczniej stawiać opór ludziom, którzy czyhają na naszą tożsamość oraz finanse.

„Oswoić rynek pracy w każdym wieku”
Praca daje nam nie tylko środki do życia, ale również satysfakcję, cel, możliwość rozwijania się i realizowania ambicji w każdym wieku. Nasz rynek pracy jest dynamiczny, zmienny i czasami ciężko nadążać za jego wymaganiami. Przedsiębiorcy stosują różne metody rekrutacji, a Internet i usługi on-line stały się obecnie niezbędnym elementem tego procesu. Portale rekrutacyjne, CV, list motywacyjny, testy rekrutacyjne, wywiady sytuacyjne… po zajęciach żadne z tych pojęć nie będzie dla Państwa obce. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną wyposażeni w podstawową wiedzę, która pomoże im sprawniej poruszać się na rynku pracy oraz radzić sobie ze zmianą pracy, oraz szukaniem nowej.

*    Formularz rekrutacyjny:
https://www.wne.uw.edu.pl/kandydat/kursy-i-szkolenia/trzecia-misja-wydzialu-nauk-ekonomicznych-uniwersytetu-warszawskiego/formularz-7

Nie ufaj bezgranicznie. Nie stań się ofiarą handlu ludźmi

1. Якщо Ви рятуєтесь від збройного конфлікту в Україні, Ви зможете в’їхати до Польщі.

2. Якщо у Вас немає гарантованого місця перебування в Польщі, зверніться до найближчого рецепційного центра.

Залізничний вокзал, вул. Колейова, 9, 15-701 Білосток

3. У рецепційному центрі:

 • Ви отримаєте додаткову інформацію про Ваше перебування в Польщі,
 • ми надамо Вам тимчасове житло в Польщі,
 • Ви отримаєте гаряче харчування, напої, базову медичну допомогу та місце для відпочинку.

БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ: https://www.gov.pl/web/ua

ГАРЯЧА ЛІНІЯ +48 47 721 75 75