Pomoc dla bezdomnych

Schronisko dla osób bezdomnych – Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „PURMIA” 19-411 Świętajno, Dudki 13

tel. kom. 666 739 181

 1. Pomoc ludziom bezdomnym.
 2. Pomoc matkom uciekającym przed przemocą
 3. Pomoc byłym więźniom opuszczającym zakłady karne.
 4. Pomoc młodocianym ludziom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz domy dziecka.
 5. Ułatwianie powrotu do społeczeństwa osobom które zaprzestały picia alkoholu.
 6. Podejmowanie działań na rzecz ludzi nieprzystosowanych społecznie w zakresie readaptacji.

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej „ELEOS” w Białymstoku, ul. Warszawska 47

tel.  781 001 071

 1. Jadłodajnia dla osób bezdomnych czynna w okresie IX – IV, wydawanie zupy od poniedziałku do piątku o godz. 1300 (jadłodajnia może przyjąć 50 osób)
 2. Punkt Pomocy Doraźnej (wydawanie odzieży, żywności, realizacja recept, pomoc w pisaniu pism urzędowych); punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1400
 3. Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – czynny w każdy poniedziałek i środę w godz. 1510 – 1810 (dyżur terapeuty uzależnień)
 4. Łaźnia dla mężczyzn i kobiet czynna: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w   godz. 900 – 1300, pralnia czynna w środy o godz. 900 – 1300
 5. Świetlica dla osób bezdomnych (dla kobiet i mężczyzn) czynna od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300 (w świetlicy może przebywać 50 osób)
 6. Grupa wsparcia dla osób bezdomnych w środy godz. 930 – 1130
 7. Dyżury kuratora sądowego w czwartki o godz. 1100

Noclegownia Mężczyzn Św. Brata Alberta Caritas Archidiecezji Białostockiej, ul. Sienkiewicza 81/9

tel. 85 6750 906 lub 664 762 880

 1. Noclegownia z dziennym pobytem czynna jest całodobowo – 70 miejsc
 2. Noclegownia doraźna czynna jest: od X do III w godz. 1800 – 800 oraz od IV do IX w godz. 1900 – 700 – 30 miejsc. Osoby korzystające z Noclegowni doraźnej przyjmowane są do godz. 2130
 3. Noclegownia całodobowa zapewnia 3 posiłki, zajęcia aktywizująco-integracyjne od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1300, wydawanie odzieży i obuwia na bieżąco, korzystanie z sanitariatów
 4. Noclegownia doraźna – formy pomocy: możliwość noclegu, korzystanie z   sanitariatów, ciepły posiłek, możliwość przygotowania i spożycia ciepłego napoju
 5. Wydawanie posiłków regeneracyjnych osobom spoza Noclegowni od poniedziałku do piątku w godz. 1530 – 1900, możliwość korzystania z łaźni: wtorek i czwartek w godz. 1000 – 1300, wydawanie odzieży i obuwia w miarę posiadanych środków i potrzeb
 6. Noclegownia zapewnia pomoc specjalistów: gabinet konsultacji pielęgniarskiej, doradca zawodowy, zajęcia aktywizująco-integracyjne, opieka duszpasterska

Noclegownia Kobiet Św. Matki Teresy z Kalkuty Caritas Archidiecezji Białostockiej ul. Raginisa 55

tel. 85 675 09 50 lub 664 762 880

 1. Noclegownia dysponuje 18 miejscami noclegowymi
 2. Placówka czynna: w okresie X – III w godz. 1800 – 800, a w niedziele, święta lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych całodobowo w okresie IV – IX w godz. 1900 – 700
  Bezdomne kobiety przyjmowane są do godziny 2130
 3. Możliwość korzystania z sanitariatów, przygotowania posiłku i spożycia ciepłego napoju, korzystania ze świetlicy, pralni oraz suszarni

Ogrzewalnia – Noclegowania – Schronisko dla Osób Bezdomnych Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei” w Białymstoku, ul. Grunwaldzka 76

tel. 500 191 198 lub 85 674 87 17

 1. Ogrzewalnia dla mężczyzn całodobowa, dysponuje 50 miejscami pobytu oraz 16 miejscami noclegowymi, posiłki: śniadanie 730, obiad 1330, kolacja 1830
 2. Możliwość skorzystania z biblioteki, TV, kąpieli, pralni, przygotowania gorącego napoju, otrzymania odzieży, skorzystania z komputera we wtorki o godz. 1600 – 1900, otrzymania informacji nt. dostępnych form pomocy dla osób bezdomnych
 3. Dyżur pracownika socjalnego w środy, czwartki, piątki w godz. 800 – 1600
 4. Porady psychologa wtorek 800 – 900, środa 1500 – 1700, czwartek 800 – 1300 oraz 1600 – 1900, piątek 800 – 1400
 5. Spotkania motywujące do porzucenia szkodliwego stylu życia wtorek godz. 1600
 6. Opieka duszpasterska
 7. Noclegownia dla kobiet i mężczyzn – 32 miejsca noclegowe
 8. Schronisko dla osób bezdomnych niesamodzielnych – 18 miejsc, skierowanie na podstawie decyzji MOPR

Noclegownia Fundacji Dialog, ul. Kolejowa 26 A,

tel. 85 742 40 90 lub 608 869 171 lub 664 762 880

Fundacja prowadzi w Białymstoku Noclegownię – 34 miejsca, która przeznaczona jest dla następujących osób:

 1. bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin, samotnych matek i ojców z dziećmi,
 2. bezdomnych bądź zagrożonych bezdomnością rodzin cudzoziemców i uchodźców.

Rodziny korzystające ze schronienia w placówce są pod stałą opieką opiekuna i pracownika socjalnego, których zadaniem jest wsparcie we wszelkich pojawiających się trudnościach w uzyskaniu samodzielności.

Noclegownia Ośrodek Readaptacji dla Bezdomnych Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” w Białymstoku, ul. Świętojańska 2 A

tel. 85 732 24 12 lub 602 577 424

 1. Placówka dysponuje 23 miejscami całodobowego pobytu (pobyt do 2 lat)
 2. Przyjęcie do placówki (w godz. 900 – 1700) następuje po wcześniejszym uzgodnieniu przez kuratora zawodowego, zakład karny lub pracownika socjalnego, godziny otwarcia w godz. 600 – 2200
 3. Placówka przeznaczona jest dla bezdomnych mężczyzn opuszczających placówki penitencjarne; dysponuje świetlicą, pralnią, kuchnią, sanitariatami
 4. Formy pomocy: pobyt całodobowy – nocleg z całodziennym wyżywieniem, wydawanie środków czystości i higieny osobistej, odzieży, obuwia
 5. Pedagog, pracownik socjalny; poniedziałek – piątek w godz. 800 – 1800, terapeuta uzależnień środa w godz.1530 – 1700 , dyżury kuratorów zawodowych 1700 – 2000; opiekun bezdomnego w godz. 2200 – 600 (wolontariusz) oraz 600 – 2200
 6. Osobom spoza Placówki pomoc świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 900 – 1700 , w tym gorące posiłki w godz. 1300 – 1400