Bon energetyczny

W dniu 13 czerwca 2024 r. weszła w życie  ustawa o bonie energetycznym (Dz.U..2024.859), która wprowadza na drugą połowę 2024 r. wsparcie dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne przysługujące jednorazowo po spełnieniu kryterium dochodowego.
Bon Energetyczny przysługuje:                                                                                                                 
1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2500 zł,                                                 
2) 
osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę.                           

Podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego będzie rok 2023 nie uwzględniając trzynastej i czternastej emerytury. W przypadku gdy wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę przekraczała będzie kwoty, o których mowa powyżej, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. Jednocześnie obowiązywać będzie zasada ,,złotówka za złotówkę,,. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłaconych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Wysokość świadczenia zróżnicowana jest kwotowo, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym
•300 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
• 400 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
• 500 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
• 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia
1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:                                   
• 600 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,                            
• 800 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób        
• 1000 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób      
• 1200 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

   Wnioski można składać:

  1. w wersji papierowej w siedzibie M-GOPS ul. Torowa 14A od 7.30 do 15.30.
  2. za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres siedziby Ośrodka
  3. za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek należy podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 85/714 61 12 oraz 85/714 61 13

Druk wniosku o wypłatę bonu energetycznego w wersji papierowej będzie dostępny w siedzibie M-GOPS w pokoju nr 310.

Załączniki