Dodatek osłonowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż od dnia 04-01-2022 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga!

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

KROKI:

  1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
  2. Wniosek zeskanować.
  3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
  4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
  5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem poczty na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14A

Wnioski przesłane na adres poczty sekretariat@m-gops.pl należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego. W pozostałym przypadku pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

źródło grafiki:https://www.gov.pl/web/klimat