Ogłoszenie o naborze – rodziny wpierające

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej poszukuje osób chętnych  do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Czarna Białostocka, dnia 8 sierpień 2018

Ogłoszenie o naborze – rodziny wpierające

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej poszukuje osób chętnych  do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2018r. poz. 998 z późn. zm.)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw. Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

– opiece i wychowaniu dzieci,

– prowadzeniu gospodarstwa domowego,

– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina, która:

  • ma stałe źródło utrzymania,
  • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
  • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
  • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

 

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka lub pod numerem tel. 85 714 61 30, 85 714 61 15

Dyrektor M-GOPS

w Czarnej Białostockiej

Agnieszka Dyda