Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Zostań rodziną wspierającą!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zaprasza do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi dla rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2022r. poz. 2140)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

– opiece i wychowaniu dziecka;

– prowadzeniu gospodarstwa domowego;

– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
– złożyć wniosek w tej sprawie w M-GOPS w Czarnej Białostockiej;
– umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego;
– uzyskać pozytywną opinię Dyrektora M-GOPS w Czarnej Białostockiej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
– podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina, która:
– ma stałe źródło utrzymania;
– ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
– uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia;
– przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Torowej 14A lub pod numerem tel. 85/714-61-30, 85/714-61-15

Załączniki