Aktualności

Ogłoszenie

Klub SENIOR + w Czarnej Białostockiej po dwóch miesiącach od zamknięcia spowodowanego pandemią COVID-19 z dniem 19.08.2020 r. wznawia swoją działalność. Harmonogram zajęć pozostaje bez zmian . Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Klubu na zajęcia. W dalszym ciągu obowiązują maseczki i zachowanie bezpiecznych odstępów między uczestnikami przebywającymi w klubie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że nie ma konieczności składania nowych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na okres zasiłkowy 2020/2021.

Świadczenie wychowawcze zostało przyznane do 31 maja 2021 r.

Obecnie wnioski o świadczenie wychowawcze „500+” powinny składać tylko osoby, którym urodziło się dziecko lub uzyskały prawo do pobierania tego świadczenia np.: w związku z zmianą miejsca pobytu dziecka, uzyskaniem prawa do opieki naprzemiennej.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na okres trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. będzie można składać:

 • od 1 lutego 2021 r. elektronicznie przez portal Emp@tia, kanały bankowości elektronicznej, portal PUE ZUS, ePUAP;
 • od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną (papierową).

Ogłoszenie o naborze – rodziny wspierające

Zostań rodziną wspierającą!

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej poszukuje osób, które będą zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020r. poz. 821)

Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

– opiece i wychowaniu dziecka;

– prowadzeniu gospodarstwa domowego;

– kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina, która:

 • ma stałe źródło utrzymania,
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka lub pod numerem tel. 85/714-61-30, 85/714-61-15.

Ogłoszenie

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej będzie nieczynny.

 

(Zarządzenie Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy w Czarnej Białostockiej nr 10/2020 z dn. 22 lipca 2020 r.)

Informacja o nieodpłatnym poradnictwie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Słonimska 15/1

15-028 Białystok

Zakres poradnictwa Telefon Dostępność/dni i godziny/ www/e-mail
Poradnictwo rodzinne, poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne i rodzinne, interwencja kryzysowa i wsparcie, osobom w sytuacji kryzysowej, zapewnienie schronienia (85) 732-17-72

732-27-32

732-27-33

732-24-46

Poniedziałek – piątek

7.30-15.30;

Psycholog: wtorek, środa

10.00-18.00

Czwartek: 7.30-15.30;

Specjaliści pracy z rodziną i pracownik socjalny:

poniedziałek, czwartek, piątek: 7.30-15.30,

wtorek, środa: 7.30-8.00

strona www

pcpr@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Białymstoku

15-028 Białystok ul. Słonimska 15/1

udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej oraz logopedycznej (85) 741-62-35 Poniedziałek-piątek

8:00 –16:00

strona www

kontakt@pppp.bialystok.pl

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (zlecenie NFZ)

Fundacja ITAKA

00-958 Warszawa 66 skr. pocztowa 127

Kryzysy psychiczne, stany depresyjne, myśli samobójcze bezpłatna infolinia

800 70 2222

24 godz. przez 7 dni w tygodniu strona www

porady@liniawsparcia.pl

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14A

Poradnictwo psychologiczne z zakresu pomocy społecznej, rozwiązywania problemów alkoholowych, przemocy w rodzinie (85) 714 61 30 Poniedziałek -piątek 7.30-15.30 strona www

sekretariat@m-gops.pl

Punkt Konsultacyjny w Czarnej Białostockiej

16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 9

Poradnictwo w sprawie rozwiązywania problemów uzależnień —- Czwartek: 11.00 –19.00 strona www

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA

16-020 Czarna Białostocka skr. poczt. nr 45,

(Chmielnik 15, teren dawnej Agromy)

Pomoc młodzieży uzależnionej lub zagrożonej uzależnieniem od środków psychoaktywnych (85) 710-32-41 Ustalane telefonicznie strona www

poczta@metanoia24.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

02-326 Warszawa Al. Jerozolimskie 155

Wsparcie, pomoc psychologiczna, informacja o najbliższym miejscu pomocy w problemach przemocy domowej 800 120 002

Bezpłatna infolinia

Poniedziałek –sobota

8.00–22.00

Niedziela i święta

8.00–16.00

strona www

biuro@niebieskalinia

Powiatowy Urząd Pracy

15-365 Białystok ul. Pogodna 63/1

Poradnictwo z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowe (85) 747 38 00 Poniedziałek –piątek

7.30 –15.30

Dział świadczeń

7.30 -16.00

Dział Instrumentów Rynku Pracy

7.30 -16.30

Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

w każdy pierwszy wtorek miesiąca

7.30 -17.00

strona www

strona www

bibi@praca.gov.pl

Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział w Białymstoku

15-042 Białystok ul. Pałacowa 3

 

Uprawnienia ubezpieczenia zdrowotnego: prawa pacjenta, leczenie w kraju i poza granicami, kolejki do świadczeń

Telefoniczna Informacja Pacjenta

800 190 590

Poniedziałek-piątek

8.00-16.00

(w poniedziałki sala obsługi interesanta czynna do godziny 17.00)

strona www

sekretariat@nfz-bialystok.pl

infolinia@nfz.gov.pl

Rzecznik Praw Osób Niepełnosprawnych

SIEDZIBA

00-503 Warszawa ul. Żurawia 4 A

KORESPONDENCJA

00-513 Warszawa Nowogrodzka 1/3/5

Ochrona praw osób niepełnosprawnych (22) 461 60 00

Koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora

801 801 015

Poniedziałek-piątek 8.00-17.00 strona www

sekretariat.bon@mrpips.gov.pl

Rzecznik Praw Dziecka–dziecięcy telefon zaufania

Biuro RPD

00-450 Warszawa ul. Przemysłowa 30/32

Ochrona praw dziecka (22) 583 66 00

fax.: (22) 583 66 96

pn.-pt. 8.15-16.15

Bezpłatna infolinia

800 121 212

 

Poniedziałek-piątek

8.15-20.00

(dzwoniąc po godzinach i w dni wolne można opisać problem i zostawić kontakt do siebie, a doradcy oddzwonią)

strona www

rpd@brpd.gov.pl

OGŁOSZENIE

W związku ze zwiększonym ryzykiem zarażenia koronawirusem Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej apeluje, aby ograniczyć wizyty w Ośrodku wyłącznie do spraw pilnych i wymagających osobistego kontaktu.
W pozostałych sytuacjach sprawy proszę załatwiać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), platformy OBYWATEL.GOV.PL, poczty elektronicznej, wysłać przesyłkę pocztą na adres MGOPS w Czarnej Białostockiej lub pozostawić w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do Urzędu Miejskiego.
W sytuacji konieczności osobistego załatwienia sprawy, należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem załatwiającym sprawę uzgadniając dzień i godzinę wizyty.

Interesanci przy osobistym załatwianiu spraw obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem.  

Ogłoszenie

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że od 25 maja 2020 roku przyjmowanie interesantów odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 16 maja 2020 r. (DZ.U. z 2020 r. poz. 878) – t.j. dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie interesantów i pracowników, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowania indywidualnych środków ochrony osobistej.

 

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia dla osób przebywających w izolacji

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych

Celem izolacji domowej jest odosobnienie chorego, który, po zbadaniu przez lekarza, nie wymaga hospitalizacji ze względu na stan zdrowia.

Izolacja domowa jest stosowana u pacjentów, którzy mają dodatni wynik badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 i nie mają objawów choroby lub wykazują łagodne, umiarkowane objawy choroby COVID-19 (np. stan podgorączkowy, kaszel, ból gardła, osłabienie).

Osoby z kontaktu domowego z chorym mają najwyższe ryzyko zakażenia. Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową podczas mówienia, kaszlu czy kichania albo poprzez dotyk skażonych przedmiotów.

W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia informując o rozpoznaniu COVID-19 i izolacji w warunkach domowych celem przewiezienia do szpitala. Na pogorszenie mogą wskazywać uporczywa gorączka powyżej 39 stopni, duszność, bóle w klatce piersiowej, krwawienia z nosa, wybroczyny na skórze.

Podczas izolacji domowej obowiązują następujące zalecenia:

 1. Dwa razy dziennie wykonuj pomiar temperatury ciała, przyjmuj co najmniej 1,5 litra płynów dziennie, przyjmuj 3-4 lekkostrawne posiłki.
 2. Przebywaj (całą dobę) w jednym pokoju, w którym nie mieszkają/ nie przebywają inni domownicy.
 3. Staraj się komunikować z otoczeniem poprzez telefon, komputer, jak najmniej narażając inne osoby na kontakt.
 4. Inni domownicy NIE powinni zbliżać się do Ciebie bliżej niż na 2 metry.
 5. NIE powinieneś mieć kontaktu ze zwierzętami domowymi – mogą przenieść wirusa na osoby zdrowe, na sierści, której dotykasz.
 6. Jeśli inna osoba wchodzi do pokoju w którym przebywasz, powinna założyć maseczkę na usta i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik).
 7. NIE wynoś rzeczy z pokoju, z którego korzystasz.
 8. NIE wchodź do innych pomieszczeń zwłaszcza, jeśli ktoś w nich przebywa.
 9. Jeżeli w mieszkaniu jest wspólna toaleta/łazienka, korzystaj z niej oddzielnie, najlepiej jako ostatni
  z domowników, myj po sobie urządzenia z których korzystasz, zdezynfekuj WC dostępnymi dla gospodarstw domowych środkami, przed wyjściem umyj dokładnie ręce. Używaj wyłącznie własnych ręczników, powieś je w innym miejscu niż ręczniki pozostałych domowników. Trzymaj przybory toaletowe np. szczoteczkę do zębów w pokoju, w którym odbywasz izolację.
 10. Często otwieraj okno, wietrz pokój. Jeśli musisz wyjść z pokoju, np. do łazienki, załóż maskę na usta
  i nos (maseczka chirurgiczna lub samodzielnie sporządzona z tkaniny albo ręcznik).
 11. NIE korzystaj z wentylatorów, klimatyzacji, ani oczyszczaczy powietrza.
 12. Zmieniaj pościel i piżamę co 2 dni, a ręczniki codziennie.
 13. Zużytą pościel, ręczniki i brudne ubrania wkładaj do worka plastikowego w pokoju, a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła zrobić pranie.
 14. Śmieci wrzucaj do plastikowego worka (poproś o zawieszenia pustego worka na klamce), a kiedy się zapełni, wystaw go za drzwi, tak aby inna osoba mogła go wyrzucić do śmietnika.
 15. Używaj oddzielnych sztućców, talerzy, kubków, szklanek. Powinny być oddzielne tylko dla ciebie.
 16. Przygotowane posiłki, wodę, leki spożywaj w warunkach izolacji, poproś, aby podano ci je pod drzwi.
 17. Brudne naczynia wystawiaj  za drzwi pokoju, aby inna osoba umyła je w zmywarce w temp. minimum 60⁰C z użyciem detergentu lub ręcznie środkiem myjącym do naczyń i pod gorącą wodą. Po zmywaniu, osoba myjąca naczynia musi umyć ręce wodą z mydłem.

Jak sprzątać w mieszkaniu, w którym izolowany jest jeden (dwoje chorych) a reszta jest zdrowa?

 • Kilka razy dziennie dezynfekuj poprzez przecieranie chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym:
  • klamki do drzwi, blaty stołów, uchwyt lodówki, szafek, rączka czajnika, armatura łazienkowa, toalety i uchwyty toaletowe, telefony, klawiatury, piloty telewizyjne, tablety, stoliki nocne, włączniki światła,
  • dezynfekcję wykonuj w gumowych rękawiczkach, NIE wycieraj nadmiaru środka dezynfekcyjnego z powierzchni.
 • Pranie ubrań, pościeli:
  • pierz rzeczy w oddzielnym wsadzie, bez ubrań innych domowników,
  • wysyp ubrania do pralki bezpośrednio z worka, bez ich dotykania,
  • ubrania i pościel pierz w temperaturze najwyższej dopuszczalnej dla pranych tkanin, ale nie niższej niż 60 stopni C, z użyciem detergentu, przez co najmniej 40 min.
  • używaj ubrań, które można prać w temperaturze 60⁰C,
  • po załadunku pralki umyj lub zdezynfekuj ręce.

NIE wysyłaj rzeczy do pralni.

 • Wyrzucanie śmieci
  • osoba wyrzucająca śmieci z twojego domu/ mieszkania odbiera worek spod drzwi pokoju w gumowych rękawiczkach, pakuje je w drugi worek, wyrzuca do śmietnika. Po zdjęciu rękawic wyrzuca je, myje lub dezynfekuje ręce.

WSZYSCY DOMOWNICY PODLEGAJĄ KWARANTANNIE PRZEZ CAŁY OKRES IZOLACJI ORAZ 14 DNI OD DNIA UZNANIA OSOBY ZAKAŻONEJ ZA ZDROWĄ. OSOBY TE:

 1. NIE mogą opuszczać domu, robić zakupów.
 2. Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie jest izolowany chory lub własnym przydomowym ogrodzie bez kontaktu z chorym ani sąsiadami.
 3. Należy poprosić telefonicznie/ mailowo (rodzinę, przyjaciół, lub MOPS) o pomoc, osoba dostarczającą potrzebne produkty ma zostawiać je pod drzwiami Twojego domu/mieszkania i zawiadamiać
  w ustalony sposób, tak by nie kontaktować się bezpośrednio.