Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Cel programu: 

  • przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.  

Zadania i działania realizowane w programie:  

  • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;  
  • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;  
  • Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
  • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne;  
  • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.  

Grupa docelowa: 

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie. 

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przewidziane efekty i rezultaty: 

zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej. 

W ramach FEPŻ 2021-2027 w roku kalendarzowym 2024 OPL Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej współpracujący ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok wspiera osoby potrzebujące z województwa podlaskiego, na terenie powiatu białostockiego w gminie Czarna Białostocka. 

Dodatkowo OPL Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej wraz z Bankiem Żywności będzie realizował następujące, planowane działania towarzyszące wśród osób potrzebujących, wspierające ich włącznie społeczne: 

  • Cykle edukacyjne tematyczne: edukacji ekonomicznej, żywieniowo-dietetyczne, kulinarne, dotyczące praw konsumenta. 
  • Warsztaty edukacyjne z zakresu: niemarnowania żywności, prawidłowej segregacji odpadów, kulinarne, psychodietetyczne, gospodarowanie budżetem domowym. 
  • Działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym (cykle). 
  • Dyżury konsultacyjne. 

Więcej informacji o działalności Banków Żywności oraz sposobie realizacji programu na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl  oraz w mediach społecznościowych na  www.facebook.com  Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ proszone są o kontakt  z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej osobiście lub pod nr. tel. 85 714 61 19, 85 714 61 20, 85 714 61 15