Zmiana kryterium dochodowego i wysokości zasiłku rodzinnego

1. Kryteria nabywania prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) i jego wysokość

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł na osobę lub 1200 zł na osobę w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko – otrzymają świadczenie również w wysokości 500 zł na pierwsze lub jedyne dziecko.

Pierwsze dziecko to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę ubiegającą się.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18-ego roku życia.

2. Kryteria nabywania prawa do funduszu alimentacyjnego i jego wysokość

Jeżeli posiadasz zasądzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd, a ich egzekucja jest bezskuteczna (dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów), możesz ubiegać się o wypłacanie alimentów z funduszu alimentacyjnego który przysługuje:

– do ukończenia 18 roku życia;
– do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia;
– bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

kryterium dochodowe wynosi 725,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Świadczenie wypłacane jest miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie wyższej niż 500 zł na osobę uprawnioną.

3. Kryteria nabywania prawa do funduszu alimentacyjnego i jego wysokość

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
1) 18 roku życia lub
2) nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
3) 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
4) zasiłek rodzinny przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny przysługuje:
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł
gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka i jego przyznanie uzależnione jest m.in. od spełnienia kryterium dochodowego.
Od 1 listopada 2016 r. wysokość zasiłku wynosi :
1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli :
1. dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
3. osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
4. pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że :
1. rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
2. ojciec dziecka jest nieznany;
3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.