Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla klientów

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ubiegających się o świadczenia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, reprezentowany przez Dyrektora. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście lub telefonicznie pod numerem 85 714 61 30 bądź wysyłając e-maila na: sekretariat@m-gops.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Ośrodka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych – p. Iwoną Malczyk za pomocą adresu e – mail:  iod@m-gops.pl lub malczyk@togatus.pl

3. Podstawa prawna przetwarzania

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody w szczególności:

– ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
– ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego,
– ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
– ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
– ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
– ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze   środków publicznych,
– ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
– ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
– ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
– ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
– ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,
– ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
– ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

4. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań organu w szczególności ustalenia uprawnień do świadczeń.

5. Odbiorcy danych

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć:

1) upoważnieni pracownicy MGOPS w Czarnej Białostockiej,

2) usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Ośrodka,

3) podmioty i organy uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.

Od odbiorców danych wymagamy zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia danej usługi.

6. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa upoważniające do zachowania, kontroli i archiwizacji pozyskanych danych.

7. Prawa osób, których dane są przetwarzane

1. Prawo dostępu do danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (poprawienia).

W zakresie wynikającym z przepisów prawa może Pani/Pan żądać ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

2. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

O ile przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pani/Pan możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

8. Dobrowolność podania danych osobowych

1) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do ustalenia uprawnień do świadczeń.

2) Konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie Pani/Pana wniosku bez rozpoznania.

9. Profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.