Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne;
 2. zasiłek socjalny.

STYPENDIUM SZKOLNE


Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarna Białostocka (Uchwała Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej nr XXIX/181/13) wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny należy złożyć w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A

Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie.

Termin składania wniosku na stypendium szkolne:

 • od 1 do 15 września danego roku szkolnego,
 • od 1 do 15 lutego danego roku szkolnego w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego,
 • od 1 do 15 października danego roku szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Dzień 15 września jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, np.: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.

Warunki przyznania stypendium szkolnego:

 1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. 528,00zł.
 2. Występowanie w rodzinie w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dokumenty niezbędne do przyznania stypendium szkolnego:

wniosek,

– zaświadczenia o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków rodziny prowadzącej wspólne gospodarstwo domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony lub oświadczenia o dochodach,

Katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

 1. Zwrot całkowitego lub częściowego kosztu udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w tym w szczególności na:

a) wyrównawcze zajęcia edukacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne oraz inne wynikające z realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

b) wycieczki szkolne o charakterze edukacyjnym, w tym wyjazdy do teatru, kina, muzeum, wycieczki szkolne krajoznawcze, wyjazd na tzw. „zieloną szkołę”,

c) wyjazdy w ramach zajęć sportowych organizowanych przez szkołę,

d) pozaszkolne zajęcia edukacyjne, m.in.: nauka języków obcych, szkolenia i kursy, warsztaty,

e) zajęcia związane z rozwijaniem indywidualnych zdolności, m.in. zajęcia: sportowe, muzyczne, taneczne, plastyczne, zajęcia na basenie.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający udział ucznia w zajęciach w danym roku szkolnym wraz z miesięcznym kosztem zajęć.

 1. Zakup pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności na:

a) zakup podręczników, lektur i ćwiczeń szkolnych oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym, pomoce dydaktyczne, m.in. słowniki, atlasy, encyklopedie, mapy, globusy, tablice, przybory szkolne, artykuły papiernicze,

b) plecak, tornister, torbę szkolną, worek na obuwie zamienne,

c) mundurek szkolny wymagany przez szkołę oraz obuwie zmienne, m.in. kapcie do chodzenia w szkole,

d) strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego, tj.: kostium gimnastyczny lub koszulka i spodenki, dres lub spodnie i bluza, obuwie sportowe,

e) strój galowy (bluzka i spódnica lub sukienka, koszula i spodnie),

f) strój wymagany na zajęcia praktyczne oraz zakup materiałów niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych (zarówno udział w tych zajęciach jak i wymagany strój oraz niezbędne materiały na te zajęcia muszą być poświadczone stosownym zaświadczeniem szkoły lub pracodawcy),

g) biurko, lampka na biurko, krzesło do biurka,

h) sprzęt i akcesoria komputerowe wykorzystywane w procesie edukacyjnym ucznia, w tym w szczególności: laptop, komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, drukarka, tusze, tonery, oprogramowanie,

i) sprzęt i strój niezbędny do realizacji dodatkowych zajęć pozaszkolnych, np. do zajęć na basenie.

Wnioskodawca zwracający się o pomoc rzeczową na tę samą rzecz po raz kolejny winien wyjaśnić w oświadczeniu powód ponownego zakupu tej samej rzeczy.

 1. Całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności na:

a) pokrycie kosztów zakwaterowania (internat, bursa, stancja),

b) pokrycie kosztów dojazdów do szkoły (transport do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej – imienne bilety miesięczne za okres, w którym realizowana jest nauka).

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym:

 1. odzież i obuwie codziennego użytku;
 2. stroje odświętne, m.in. strój pierwszokomunijny, na studniówkę;
 3. sprzęt rehabilitacyjny;
 4. okulary korekcyjne;
 5. obozy i zimowiska rekreacyjne;
 6. opłaty za komitet rodzicielski, ubezpieczenie

Wydatki poniesione w wyższej wysokości niż miesięczna wysokość przyznanego w decyzji stypendium szkolnego mogą być na prośbę Wnioskodawcy rozliczone w kolejnych miesiącach do wysokości przyznanego w decyzji stypendium szkolnego.


UWAGA!


 1. faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia, obejmujące pomoc rzeczową odrębnie dla każdego ucznia do wysokości przyznanego stypendium szkolnego,
 2. przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, kserokopie biletów miesięcznych – w przypadku pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki, np.: wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę,
 3. ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „SPORTOWE” lub „SZKOLNE” (w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury),
 4. odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu,
 5. stypendia szkolne nie będą wypłacane na podstawie paragonów,
 6. koszty związane z przyznaniem stypendium szkolnego muszą być udokumentowane, uzasadnione, poniesione w racjonalnej wysokości.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

 • Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.
 • Uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Czarna Białostocka.
 • W sytuacji gdy stypendysta został skreślony z listy uczniów.
 • Jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie stypendysty przekracza kwotę uprawniającą do otrzymania stypendium szkolnego, tj. 528,00zł.
 • Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów o charakterze socjalnym nie przekracza w danym roku szkolnym kwoty 2480 zł, a w przypadku słuchaczy kwoty 2232,00zł.

ZASIŁEK SZKOLNY


Uprawnieni do pomocy w formie zasiłku szkolnego:

 1. uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Warunki przyznania zasiłku

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany bez względu na dochód uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego w szczególności:

– brak środków do życia w związku z utratą pracy rodziców/ opiekunów prawnych,

– śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

– kradzież w mieszkaniu ucznia,

– pożar lub zalanie mieszkania,

– nagła choroba ucznia

– inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

 1. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
 2. O zasiłek szkolny można się ubiegać kilkukrotnie w ciągu roku szkolnego.
 3. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów.

Dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego mogą być: świadectwa pracy (w przypadku utraty zatrudnienia), zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby), akt zgonu (w przypadku śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego), zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru, zaświadczenie z Policji o kradzieży itp.

Dokumentami potwierdzającymi, że wystąpienie zdarzenia losowego które miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów mogą być: oświadczenia o dochodach rodziny ucznia w okresie poprzedzającym wystąpienie zdarzenia oraz w okresie po jego wystąpieniu (w przypadku utraty zatrudnienia, zgonu członka rodziny), faktury i rachunki za leki i leczenie itp.

Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie zasiłku lub udzielić rodzicowi (opiekunowi) pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku, reprezentowania w postępowaniu i pobierania przyznanego świadczenia. Wniosek taki winien być złożony na odrębnym druku, niezależnie od wniosku złożonego na uczniów niepełnoletnich.

Dokumenty niezbędne do przyznania zasiłku:

wniosek o zasiłek socjalny,

– dokument potwierdzający wystąpienie  zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny nie przysługuje:

 1. Dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy.

Załączniki