Deklaracja dostępności serwisu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Torowa 14A 16-020 Czarna Białostocka.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-01.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres sekretariat@m-gops.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spełnia wymagania w 99,57%.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-15.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-20.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Pełnomocnik d/s dostępności – Dorota Marczyk. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym dmarczyk@m-gops.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 714 61 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Torowej 14A.

Na parkingu z prawej strony budynku (przy ul. Słowackiego) znajduje się jedno oznaczone na niebiesko miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Plac miejski nie posiada barier architektonicznych uniemożliwiających dojazd do drzwi frontowych budynku.
Do budynku prowadzi sześć stopni schodów oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach, przy których zmontowane są poręcze. Dotarcie na inne niż parter pietra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy oraz platformy przyschodowej umożliwiającej dotarcie na piętra.
Na parterze, w holu głównym znajduje się Kancelaria podawcza, która stanowi punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych. Na parterze, w holu głównym po lewej stronie znajduje się miejsce do obsługi osób niepełnosprawnych.
Na parterze w korytarzu po prawej stronie znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku można skorzystać z pętli indukcyjnej, zastosowano oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz oznaczenia w druku powiększonym dla osób słabo widzących.

Załączniki