Asystent rodziny

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, dyrektor ośrodka pomocy społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie wywiadu środowiskowego. Jeżeli wywiad potwierdzi występowanie w rodzinie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych, dyrektor przydziela tej rodzinie asystenta rodziny, który podejmuje indywidualną pracę z rodziną.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1)   opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,
2)   opracowanie, we współpracy z członkami rodziny, planu pracy z rodziną,;
3)   udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6)   udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7)   wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8)   motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9)   udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10)  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11)  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12)  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13)  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14)  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15)  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny zleceniodawcy
16)  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17)  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18)  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19)  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Asystent rodziny wykonuje swoją pracę z rodzinami na terenie Miasta i Gminy Czarnej Białostockiej w miejscu ich zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę po wcześniejszym podpisaniu ich zgody. Praca z rodziną jest prowadzona również w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną. Wsparcie rodzin poprzez przydzielenie asystenta ma przeciwdziałać odbieraniu dzieci rodzicom i umieszczeniu ich w różnych formach opieki zastępczej.