Świadczenia rodzinne

Druki do pobrania

KOMUNIKAT DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH
ŚWIADCZENIA RODZINNE 

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń rodzinnych takich jak np.: podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, podjęcie zatrudnienia po urlopie wychowawczym, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!

Świadczeniami rodzinnymi są:

1.Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:

– urodzenia dziecka

– opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

– samotnego wychowywania dziecka,

– wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,

– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,

– rozpoczęcia roku szkolnego,

– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

2. Świadczenie rodzicielskie

3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

4. Świadczenia opiekuńcze:

– zasiłek pielęgnacyjny,

– specjalny zasiłek opiekuńczy,

– świadczenie pielęgnacyjne.


WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW


Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje:

– rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

– opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,

– osobie uczącej się tj. pełnoletniej osobie uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

– 18 roku życia lub

– nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo

– 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego miesięcznie wynosi:

– 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

– 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

– 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku do ukończenia 24 roku życia.

Zasiłek rodzinny w pełnej powyżej wskazanej wysokości przysługuje, jeżeli dochód miesięczny rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł.

Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o  niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu  niepełnosprawności, zasiłek rodzinny w pełnej wysokości przysługuje, jeżeli dochód miesięczny rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W przypadku gdy dochód miesięczny rodziny przekracza kwotę wskazanych powyżej kryteriów dochodowych przemnożonych przez liczbę członków danej rodziny, zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

– dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,

– dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej,

– osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

– pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,

– osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

– członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.


Dodatki do zasiłku rodzinnego.

Ważne: Dodatki do zasiłku rodzinnego mogą być przyznane tylko w przypadku nabycia prawa do zasiłku  rodzinnego.


Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje:

– matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, również opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka,

– jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, co potwierdzone zostanie zaświadczeniem lekarskim,

– jednorazowo wysokości 1.000 zł.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje:

– matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod ich faktyczną opieką, uprawnionym do urlopu wychowawczego, nie dłużej niż przez okres:

 • 24 miesięcy kalendarzowych,
 • 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu,
 • 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności,

– w wysokości 400 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod opieką.

Dodatek nie przysługuje osobie wskazanej powyżej, jeżeli:

 • bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy,
 • podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inna pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem,
 • dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę i korzysta z niej przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego,
 • korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje:

– samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

 • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

– osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją,

– w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje:

– matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości 95,00 zł miesięcznie

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:

–  matce lub ojcu opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub  kształceniem dziecka w wieku:

 • do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

– w miesięcznej wysokości 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia  i 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia  roku szkolnego przysługuje:

– matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego,

– w wysokości 100,00 zł raz w roku.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje:

– matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się:

 • w związku z zamieszkiwaniem dziecka w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – w wysokości 113,00 zł miesięcznie
 • w związku z dojazdem dziecka z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69,00 zł

– przez okres 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki t.j. od września do czerwca następnego roku.


WARUNKI NABYWANIA PRAWA JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje:

– matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.922,00 zł,

– w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko,

– pod warunkiem, że matka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu,

– na podstawie wniosku złożonego w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka taką opieką nie, później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje:

– jeśli członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

– osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców, chyba że:

 • rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
 • sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO


Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

– matce dziecka – od dnia porodu,

– ojcu dziecka w przypadku:

 • skrócenia na wniosek matki dziecka okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego, po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia, zasiłku lub uposażenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka,
 • śmierci matki dziecka,
 • porzucenia dziecka przez matkę,

– opiekunowi faktycznemu dziecka, rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia – od dnia objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko odpowiednio 7 lub 10 roku życia,

– przez okres:

 • 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką jednego dziecka,
 • 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką dwojga dzieci,
 • 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką trojga dzieci,
 • 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką czworga dzieci,
 • 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci,

– w wysokości 1000,00 zł miesięcznie, z tym że w przypadku pobierania przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych świadczenie rodzicielskie zmniejsza się o kwotę pobieranego zasiłku dla bezrobotnych.

Osobie uprawnionej przysługuje w tym samym czasie tylko jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci.

Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:

– co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun, osoba przysposabiająca otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego,

– dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,

– osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie lub osoba pobierająca świadczenie rodzicielskie nie sprawuje lub zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki,

– w związku z wychowywaniem lub opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urlopu wychowawczego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,

– matce lub ojcu dziecka przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.


WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH


1. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

– niepełnosprawnemu dziecku,

– osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,

– osobie, która ukończyła 75 lat,

– w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

– osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,

– osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

2.Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje:

– osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny (ojcu, matce, dzieciom, wnukom, rodzeństwu), a także małżonkom, jeżeli:

 • nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 • rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– w celu sprawowania opieki nad osobą (np. ojcem, matką, mężem, żoną, bratem, siostrą) legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

– jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza 764,00 zł

– w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

– osoba sprawująca opiekę ma:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna,
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

– na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

– członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

– na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

– na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

3.Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

– matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w dalszej kolejności innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki na osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

– jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia,

– miesięcznie w wysokości 1971,00 zł i podlega corocznej waloryzacji od 1 stycznia.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

– osoba sprawująca opiekę:

 • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego , zasiłku dla opiekuna,
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

– osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,

– na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,

– członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna.

– na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna,

– na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Ważne: Szczegółowe warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ich ustalania, przyznawania i wypłacania reguluje ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.