Przemoc w rodzinie

Musisz wiedzieć: Nic nie usprawiedliwia przemocy!
Przemoc domowa jest przestępstwem!
Przemoc domowa to zachowanie wyuczone, którego można się oduczyć!
Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć stop przemocy!
Przemoc nie skończy się sama z siebie!
Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia!!!

Pamiętaj!
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – to przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu karnego. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie.

Pamiętaj!
Prawo jest Twoim sprzymierzeńcem.
Daje Ci możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy.

Przemoc to:
Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

 NIE BĄDŹ OBOJĘTNY! REAGUJ!!!!

Główne Założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

  1. wypracowanie standardu współpracy służb na rzecz pomocy dziecku i rodzinie doznającej przemocy w rodzinie;
  2. tworzenie standardów dla pracy metodą grup roboczych;
  3. podwyższenie kwalifikacji i umiejętności osób zawodowo działających w obszarze przemocy wobec rodzin i dzieci przez profesjonalizację oferty wsparcia (w tym: konsultacje), na rzecz ofiar przemocy;
  4. realizowanie działań promocyjno-informacyjnych wśród mieszkańców na temat problemów związanych z przemocą w rodzinie;
  5. zwiększanie liczby osób profesjonalnie działających w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym wolontariuszy przygotowanych do pomocy przy realizacji zadań Programu;
  6. wprowadzenie stałego monitoringu zjawiska przemocy w rodzinie;
  7. prowadzenie kampanii medialnej stale propagującej idee Programu;
  8. budowanie sieci specjalistycznego wsparcia polegającego na współpracy międzyinstytucjonalnej;
  9. udostępnienie wiedzy z zakresu regulacji prawnych dotyczących wzajemnych zadań i uprawnień wśród przedstawicieli poszczególnych resortów, służb, instytucji, placówek;
  10. promowanie i wdrażanie innowacyjnych sposobów i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W Gminie Czarna Białostocka pomoc otrzymasz

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lokalny Zespół Interdyscyplinarny
Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A , tel. 85 714 61 30

Komisariat Policji
Wasilków, ul. Dworna 4 tel. 85 710 40 34

Posterunek Policji

Czarna Białostocka u. Piłsudskiego 9,  tel. 47 71 141 12

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, tel. 85 71 03 849

Punkt Konsultacyjny
Czarna Białostocka, ul. Torowa 9

wtorek  godz. 1000 – 1500

czwartek godz. 1300 – 1800

NZOZ „Nasza Przychodnia”
Czarna Białostocka, ul. Torowa 1, tel. 85 71 01 999

NZOZ Przychodnia Lekarska
Czarna Wieś Kościelna, ul. Wesoła 24, tel. 85 71 09 199

Miejsko-Gminne Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Jedność”
Czarna Białostocka, ul. Torowa 9

Szkoła Podstawowa Nr 1
Czarna Białostocka, ul. Prusa 1, tel. 81 72 01 007

Szkoła Podstawowa Nr 2
Czarna Białostocka, ul. Traugutta 28, tel. 85 71 03 906

Szkoła Podstawowa
Czarna Wieś Kościelna, ul. Szkolna 1, tel. 85 71 09 174

Zespół Szkół
Czarna Białostocka, ul. Sienkiewicza 7, tel. 85 71 01 072

Urząd Miejski – porady prawne
Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, tel. 85 71 31 340

środa  godz. 900 – 1300

piątek godz. 900 – 1300

Przedszkole „Kraina Marzeń”
Czarna Białostocka, ul. Torowa 26, tel. 85 71 01 427

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Razem”
Czarna Białostocka, ul. Czajkowskiego 9, tel. 85 71 03 665