Aktualności

Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

30 kwietnia 2024 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się uroczyste przekazanie uchwały Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania w kwocie 42 477 337,93 zł na realizację projektu pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” (w ramach Priorytetu VIII Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4. Wzrost dostępności usług społecznych programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 – 2027).

Gmina Czarna Białostocka otrzymała dotację w wysokości 1 664 852,20zł na realizację usług społecznych dla 77 osób starszych i z niepełnosprawnościami. Program realizowany będzie na przestrzeni 3 lat. Szczegóły dot. realizacji projektu będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że pracownicy socjalni przyjmują interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-900 oraz 1300-1530.

W pozostałych godzinach pracownicy pracują w rejonach pracy socjalnej.

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje iż Podlaski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża mający swoją siedzibę w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 29 przekazał nieodpłatnie tutejszemu Ośrodkowi nowy sprzęt rehabilitacyjny. Dzięki temu mieszkańcy naszej Gminy mogą bezpłatnie wypożyczyć sprzęt rehabilitacyjny na okres do 6 miesięcy. W razie potrzeby istnieje możliwość przedłużenia wypożyczonego sprzętu na kolejny okres.

Ośrodek posiada na stanie:

– 4 wózki inwalidzkie;

– 4 balkoniki;

– 4 komplety kul inwalidzkich.

Wszelkie pytania można kierować pod numer telefonu 85 714 6130, 85 714 6120 bądź na adres e-mail: sekretariat@m-gops.pl

Aby skorzystać z usługi wypożyczenia sprzętu należy wypełnić wniosek znajdujący się poniżej.

Bon energetyczny

Od 1 sierpnia można będzie składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.

Formularz wniosku będzie dostępny w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Torowej 14A oraz zamieszczony na stronie internetowej Ośrodka.

Obsługa wniosków będzie odbywać się w godzinach pracy M-GOPS tj.:

 • poniedziałek – piątek : 730 – 1530

Bon energetyczny będzie przysługiwał jeżeli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok 2023 na osobę w gospodarstwie domowym nie przekroczy 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Bon energetyczny za okres od 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.

Wysokości bonu energetycznego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe – 300 lub 600 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 400 lub 800 zł* 
 • gospodarstwo 4-5 osobowe – 500 zł lub 1000 zł* 
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe – 600 zł lub 1200 zł*

Podwyższona kwota bonu energetycznego przysługuje gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane jest energią elektryczną i zostało zgłoszone do CEEB do dnia 1 kwietnia 2024r. , albo po tym dniu – w przypadku głównych źrodeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

W przypadku bonu energetycznego obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” tj. świadczenie będzie przyznawane nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia, minimalna kwota bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł. W przypadku gdy wysokość bonu ustalona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę jest niższa niż 20zł, ten bon nie przysługuje.

Nabór wniosków na paczki żywnościowe w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, że przyjmuje wnioski na paczki żywnościowe w ramach PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027. Osoby kwalifikujące się do otrzymania ww. pomocy mogą składać wnioski w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14 A.

Objaśnienie:

Kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy żywnościowej w Podprogramie 2023 wynoszą: 2056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1590,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach (ZUS, KRUS);

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym oświadczenie zostało złożone.

Do dochodu wlicza się m.in.

– wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

– wynagrodzenie za pracę dorywczą,

– świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

– renty,

– emerytury,

– alimenty,

-odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

– zasiłki dla bezrobotnych,

– dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

– dochody z gospodarstwa rolnego,

– świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

– dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

– dodatek mieszkaniowy,

Do dochodu nie wlicza się: 

świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

– jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

– zasiłku celowego,  

– pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

– wartości świadczenia w naturze,  

– świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

– świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, i pomocy pieniężnej, o której mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego, w art. 7a ust. 2 ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych oraz w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

– dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego,

– świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski,

– nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie art. 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,

– pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

– środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego,

– zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców, o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,

– rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym,

– dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,

– kwot dodatków: energetycznego, osłonowego, węglowego, elektrycznego,

– kwoty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00 zł.

Webinarium „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 18 czerwca 2024 roku (10:00-12:30).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium. W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Celem spotkania online (webinarium) jest zwiększanie świadomości seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe.
W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane przed webinarium, a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Bezpłatne warsztaty wychowawcze dla rodziców

Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria (Prowincja) św. Stanisława Kostki w Warszawie zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów, którzy chcą podnieść swoje kompetencje wychowawcze na bezpłatne, weekendowe warsztaty, które odbędą się 15-16 czerwca 2024 r., w Różanymstoku.

Warsztaty przeznaczone są dla osób, którzy doświadczają problemów wychowawczych, odczuwają
zaburzone relacje lub potrzebują pomocy i wsparcia w budowaniu więzi. Program warsztatów został
opracowany przez specjalistki pracujące od lat na rzecz dobra dzieci i wspierania rodzin. W trakcie
warsztatów uczestnicy będą mogli skorzystać również z bezpłatnych konsultacji z psychologiem,
psychologiem dziecięcym i prawnikiem.
Organizator pokrywa koszty*:

 • zakwaterowania,
 • wyżywienia,
 • materiałów szkoleniowych,
 • szkolenia,
 • certyfikatów.

*Dojazd uczestników odbywa się we własnym zakresie.

Zgłosić się można poprzez formularz on-line: https://wolontariat.salezjanie.waw.pl/warsztaty-dla-rodzicow/

lub drogą mailową na adres: wolontariat@salezjanie.waw.pl

Życzenia z okazji nadchodzących świąt wyznawcom obrządków wschodnich

Z okazji Świąt Wielkanocnych obchodzonych zgodnie z kalendarzem juliańskim, wszystkim wyznawcom prawosławia oraz innych obrządków wschodnich, pragniemy złożyć życzenia zdrowia, rodzinnego ciepła w gronie najbliższych oraz niepowtarzalnej świątecznej atmosfery

XPИCTOC BOCKPECE!!!

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!!!

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej wraz z pracownikami

ŚWIATOWY DZIEŃ SPRZECIWU WOBEC BICIA DZIECI

„Nie zabolało mnie to, że mnie uderzył (…), tylko zabolało mnie to, że tata mnie uderzył. (…) To po prostu było tak, serce mi pękło, jak mój ukochany człowiek na świecie mógł mnie uderzyć. Strasznie to na mnie wpłynęło, pamiętam to do dzisiaj, wszystko.

Matka, mała miejscowość” *

Cytat z raportu z badań „Postawy wobec kar fizycznych i ich stosowanie” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Obraz autorstwa freepik

30 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. Dzień ten został zapoczątkowany przez amerykańską organizację EPOCH w 2006 roku. Został ustanowiony w celu przekonania rodziców i opiekunów dzieci do rezygnacji z przemocy i kar fizycznych. W naszym kraju zakaz bicia dzieci regulowany jest Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Od 2010 r. zapisany jest w nich zakaz stosowania jakichkolwiek kar cielesnych wobec dzieci przez osoby wykonujące władzę rodzicielską oraz sprawujące opiekę lub pieczę nad małoletnim, postulowany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Pamiętaj, że każdy „klaps” ma swoje odzwierciedlenie w psychice dziecka, niesie ze sobą wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia szeregu negatywnych konsekwencji emocjonalnych, społecznych i zdrowotnych.

Apelujemy o reagowanie w sytuacji krzywdzenia dzieci:

– Telefon alarmowy – 112

– Całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111

– Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 12 12 12

– Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 12 00 02

– Powiedz zaufanej osobie (wychowawca, pedagog szkolny, psycholog)

Uniwersytet Sukcesu – bezpłatny program stypendialny dla młodych kobiet w trudnej sytuacji – szansa na rozwój zawodowy

Fundacja Digital University ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do VI edycji programu stypendialnego Uniwersytet Sukcesu, stworzonego, aby wspierać młode kobiety w wieku 18-25 lat, które doświadczają trudności osobistych lub materialnych w zdobyciu kompetencji umożliwiających postawienie pierwszych kroków na nowoczesnym rynku pracy.
W ramach rocznego programu uczestniczki otrzymują:

 • Indywidualny Mentoring: Bezpośrednia współpraca z doświadczonymi ekspertami i ekspertkami z branży IT, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc stypendystkom wybrać ścieżkę rozwoju kariery.
 • Profesjonalne Doradztwo HR: Indywidualne konsultacje, przygotowanie CV, symulacje rozmów kwalifikacyjnych i wsparcie w budowaniu profesjonalnego wizerunku w mediach społecznościowych.
 • Kursy Specjalistyczne IT: Sfinansowanie zaawansowanych kursów z takich dziedzin jak analiza danych, testowanie oprogramowania, sztuczna inteligencja czy zarządzanie projektami, poświadczonych certyfikatem uznanych instytucji edukacyjnych.
 • Wakacyjny Camp: Intensywne tygodniowe warsztaty grupowe skoncentrowane na rozwoju umiejętności miękkich, kluczowych w dzisiejszym środowisku pracy.
 • Test Osobowości Lumina Spark: Szansa na głębsze zrozumienie swoich predyspozycji i obszarów do rozwoju dzięki profesjonalnej analizie.
 • Szkolenie z AI: Dzięki udziałowi w programie Stypendystki zostaną również wyposażenie w konkretne umiejętności i kompetencje z zakresu sztucznej inteligencji, które znajdą zastosowanie w realnych projektach i dadzą im przewagę na rynku pracy.

Cel programu to nie tylko wyrównywanie szans edukacyjnych, ale przede wszystkim praktyczne przygotowanie Stypendystek do wejścia na dynamiczny rynek pracy. Program jest unikatową szansą na zdobycie realnych umiejętności i kompetencji przyszłości, które otworzą przed uczestniczkami drzwi do kariery.

Rekrutacja do programu trwa do 14 maja 2024 r. I jest prowadzona w sposób ciągły.
Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: uniwersytetsukcesu.com.

Obraz autorstwa Freepik

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 1/2024 z dnia 20 marca 2024r. dzień 29-03-2024r. (piątek) został wyznaczony na dzień pracy wewnętrznej w związku z czym Ośrodek będzie nieczynny