Aktualności

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych    Pobierz

1. Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

a) kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo

b) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo

c) kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

2. Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

a) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

b) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

c) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

d) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

3. W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

4. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

5. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożyła więcej niż jedna osoba z danego gospodarstwa domowego wieloosobowego, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

6. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

7. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

8. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

a) jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

b) gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

UWAGA !!!

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej platformy ePUAP;
 • osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przy ulicy Torowej 14A od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego zachęcamy w pierwszej kolejności do wykorzystania w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Nabór dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zaprasza wszystkie chętne dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis”, która wznawia swoją działalność od września 2022r.

Zadaniem świetlicy jest:

 • pomoc w nauce;
 • organizowanie dzieciom wolnego czasu;
 • rozwijanie zainteresowań;
 • rozwijanie kultury osobistej dzieci;
 • poprawa sprawności fizycznej;
 • rozwój umiejętności interpersonalnych;
 • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi.

Świetlica znajduje się w budynku przy ul. Torowej 9 i jest otwarta w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wejście znajduje się z tyłu budynku.

Zapraszamy rodziców chętnych dzieci do M-GOPS przy ul. Torowej 14A (II piętro) w celu wypełnienia Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis” (do pobrania poniżej) lub bezpośrednio do wychowawcy świetlicy na Torową 9.

Bliższe informacje pod nr telefonu 85 714 61 30

Projekt „Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenu LGD Puszcza Knyszyńska”

Open Education Group Sp. z o.o. prowadzi rekrutację do projektu o nazwie „Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców z terenu LGD Puszcza Knyszyńska”. Celem projektu jest integracja społeczna i społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (np. osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, POPŻ, doświadczających przemocy) z poszczególnych gmin takich jak: Supraśl, Wasilków, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Michałowo, Juchnowiec Kościelny, Zabłudów, Jasionówka, Knyszyn, poprzez udział w indywidualnie określonej ścieżce reintegracji obejmującej m.in. wsparcie społeczne i społeczno-zawodowe.

W ramach projektu oferujemy:

 1. Warsztaty kreatywnego myślenia.
 2. Zajęcia z treningu umiejętności społecznych.
 3. Indywidualna terapia manualna i plastykoterapia.
 4. Wsparcie dietetyka.
 5. Coaching społeczny: indywidualne spotkania z coachem.
 6. Indywidualne poradnictwo zawodowe.
 7. Szkolenia i staże zawodowe.

Dodatkowo ramach szkolenia wypłacane jest stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe. Wypłacamy również zwrot kosztów dojazdów oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

plakat

Wakacyjny wypoczynek w świetlicy „Dziecięce Polis”

W dniach od 25.07.2022 r. do 05.08.2022 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej  Białostockiej zorganizował wakacyjny wypoczynek w świetlicy środowiskowej „Dziecięce Polis” w budynku przy ul. Torowej 9.

W ramach zorganizowanych zajęć 20 dzieci mogło uczestniczyć w różnego rodzaju warsztatach, wyjazdach i wycieczkach. Odbyły się między innymi: wyjazd do kina na film familijny „Niezgaszalni” i do białostockiego ZOO oraz do Epicentrum Nauki. W „Uroczysku Ruczaj”, które znajduje się w Karczmisku dzieci brały udział w warsztatach garncarskich, czerpania papieru, strzelania z łuku, a na koniec odbyło się ognisko i pieczenie kiełbasek. Ponadto grupa uczestników wakacyjnego wypoczynku zwiedziła nową halę sportową i znajdujące się tam pomieszczenia.

W ramach spotkań międzypokoleniowych, w których uczestniczyły zarówno dzieci jak i seniorzy z Klubu „Senior+” odbyły się warsztaty: kulinarne, taneczne oraz „Pierwszej pomocy przedmedycznej”.

W starej hali sportowej odbyły się wspólne gry i zabawy, jak również pan Tomek przeprowadził ćwiczenia rehabilitacyjne dla wszystkich uczestników. Na zakończenie zorganizowano nad zalewem zawody sportowe w przeciąganiu liny i pożegnalne ognisko.

Koszt wakacyjnego wypoczynku w świetlicy pokryła Gmina Czarna Białostocka w ramach działalności Świetlic Środowiskowych, rodzice zapłacili jedynie za warsztaty w „Uroczysku Ruczaj”.

PLAN WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ „DZIECIĘCE POLIS”

PRZY UL. TOROWEJ 9 W DNIACH OD 25.07.2022R. DO 05.08.2022R.

Data  Temat zajęć  Uwagi
 I tydzień wakacyjnego wypoczynku 
25.07.2022r.Spotkanie organizacyjne, gry i zabawy, wyjście na plac zabaw9.00 – 14.00 Torowa 9
26.07.2022r.Wyjazd do kina „Alfa” na film „Niezgaszalni” wycieczka do ZOOZbiórka o 9.00, film od 10.00 do 12.00, ZOO i powrót ok. 14.00
27.07.2022r.Spotkania międzypokoleniowe na hali sportowej, gry i zabawy z seniorami9.00 – 14.00
28.07.2022r.Wyjazd do Białegostoku do EPICENTRUM NAUKIZbiórka o 9.00, wyjazd o 10.00, Wystawa Główna od 11.00 do 13.00 i powrót ok. 14.00
29.07.2022r.Spotkania międzypokoleniowe, zajęcia taneczne, gry i zabawyZbiórka o 9.00, potem Dom Kultury przy ul. Kościelnej 8, powrót na Torową 9 ok. 14.00
             II tydzień wakacyjnego wypoczynku 
01.08.2022rSpotkania międzypokoleniowe, warsztaty „Pierwsza pomoc przedmedyczna” I grupa 10.00-11.30 II grupa 11.45-13.15Zbiórka o 9.00, potem Dom Kultury  
02.08.2022rWyjazd do „Uroczyska Ruczaj”- warsztaty garncarskie, strzelanie z łuku, wspólne ognisko (Karczmisko)Zbiórka o 9.00, potem wyjazd 9.15 i warsztaty od 10.00 do 13.30 , powrót ok. 14.00
03.08.2022rSpotkania międzypokoleniowe, warsztaty kulinarne, wiersz J. Brzechwy „Na straganie”Zbiórka o 9.00, potem Dom Kultury, powrót na Torową 9 ok. 14.00
04.08.2022rSpotkanie w Straży Pożarnej lub warsztaty decoupage, gry i zabawy9.00 – 14.00 Torowa 9
05.08.2022rWycieczka nad zalew Wspólne ognisko z kiełbaskamiZbiórka o 9.00, potem zalew i powrót przed 14.00

Dodatek węglowy

Od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. 

 Dodatek węglowy przysługuje w przypadku spełnienia następujących warunków:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi,
 2. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przy dodatku węglowym nie obowiązuje próg dochodowy. Jednorazowe świadczenie jest przyznawane po rozpatrzeniu prawidłowo złożonego wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek o dodatek węglowy jako pierwszy.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

UWAGA !!!

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jak złożyć wniosek o wypłatę dodatku węglowego?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można złożyć:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej platformy ePUAP;
 • osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przy ulicy Torowej 14A od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530;
 • za pośrednictwem operatora pocztowego;
 • osoby zainteresowane złożeniem wniosku o wypłatę dodatku węglowego zachęcamy w pierwszej kolejności do wykorzystania w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy EPUAP.

KROKI:

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać  zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
 4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
 5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym

Ogłoszenie

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem nr 8/2022 z dnia 4 maja 2022r. w dzień 17 czerwca 2022r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny. 

Zostań rodziną zastępczą

Zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Słonimska 15/1 pokój nr 1 gdzie uzyskasz wszystkie niezbędne informacje

Rodziną zastępczą może zostać każdy, kto zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • ma pełną władzę rodzicielską nad własnymi dziećmi i nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, ani nie była mu ona ograniczona,
 • nie był skazany za umyślnie popełnione przestępstwo,
 • nie był ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
 • nie ma przeciwskazań zdrowotnych do sprawowania właściwej opieki nad dziećmi,
 • posiada odpowiednie predyspozycje i motywacje do pełnienia tej funkcji,
 • ma odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe, umożliwiające powierzonemu dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, ma stałe źródło dochodów (w małżeństwie dotyczy to przynajmniej jednego z małżonków).

Szczegółowe informacje otrzymasz również telefonicznie pod numerem 85/732 27 35 wew. 1   

Jak zostać rodziną zastępczą?

Wymagania w stosunku do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej są określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 42 ustawy)

Jeżeli jesteś mieszkańcem Powiatu Białostockiego, zainteresowanym pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Białymstoku – organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Procedura kwalifikacyjna zaczyna się od kontaktu z pracownikiem Działu ds. pieczy zastępczej i złożenia pisemnego wniosku wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację osobistą, rodzinną i majątkową kandydatów.

Należy przygotować:

 • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim – odpis skróconego aktu małżeństwa,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające zdolność do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem,
 • potwierdzenie posiadania stałego źródła dochodów (np. zaświadczenie z zakładu pracy, PIT),
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego – potwierdzenie, że kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego mieści się w budynku Sądu Okręgowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1 w Białymstoku, tel./fax 85 74 59 207),
 • dokumenty dotyczące sytuacji mieszkaniowej.

Konieczna będzie wizyta pracowników PCPR w miejscu zamieszkania, w celu ustalenia czy kandydaci zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb.

Obowiązkowe jest też spotkanie z psychologiem, który sprawdzi predyspozycje
i motywacje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Osoby, które spełnią powyższe warunki i otrzymają pozytywną opinię psychologa, kierowane są na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W zakresie szkoleń Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku Ośrodki Adopcyjne w Białymstoku i Łomży oraz Fundacją DIALOG w Białymstoku, posiadającymi programy szkolenia zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rodziny.