Aktualności

Dodatek osłonowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje, iż od dnia 04-01-2022 r. można złożyć wniosek o dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r. do 31-12-2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Uwaga!

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie w tym celu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

KROKI:

 1. Wydrukować wniosek, dokładnie wypełnić i podpisać.
 2. Wniosek zeskanować.
 3. Zalogować się na platformie ePUAP i z katalogu spraw wybrać zakładkę Pismo ogólne do podmiotu publicznego. W dalszej kolejności kliknąć przycisk Załatw sprawę.
 4. W formularzu wpisać informację dla urzędu (imię i nazwisko, rodzaj wniosku) oraz dołączyć zeskanowany wniosek w formie załączników.
 5. Podpisać wniosek podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Istnieje również możliwość przesłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14A

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

źródło grafiki:https://www.gov.pl/web/klimat

Informacja

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej działając na podstawie § 22 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2022 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku w wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2022 r. poz. 149) informuje, iż od dnia 31 stycznia 2022 r. do odwołania wszystkie sprawy są załatwiane wyłącznie:

 1. telefonicznie:
pomoc społecznaświadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
dodatek mieszkaniowy
sekretariat
85 71 46 11585 71 46 11285 71 46 130
85 71 46 11985 71 46 113 
85 71 46 120  

2. elektronicznie:

– e-mail: sekretariat@m-gops.pl;

– poprzez ePuap.

Podania i wszelkiego rodzaju wnioski można przesłać pocztą na adres:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

16-020 Czarna Białostocka ul. Torowa 14 A

Kontakt osobisty tylko w sprawach pilnych, po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu spotkania.

Osoby zainteresowane będą przyjmowane przez pracowników wyłącznie w wyznaczonym miejscu tj. stanowisku obsługi (na parterze budynku) – w tym samym czasie w pomieszczeniu nie może przebywać więcej niż jeden interesant.

Mając na względzie bezpieczeństwo i zdrowie interesantów i pracowników, zwracamy się z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie indywidualnych środków ochrony osobistej.

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM – PODPROGRAM 2021

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej informuje o rozpoczęciu realizacji nowego podprogramu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Mieszkańcy naszej gminy zainteresowani otrzymaniem artykułów żywnościowych mogą zgłaszać się bezpośrednio do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A celem uzyskania skierowania do otrzymania ww. pomocy z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu.

O terminach dostaw będziemy informować na bieżąco.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2021

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  styczeń 2022 – czerwiec 2022, a jej celami szczegółowymi są:

 1. organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,
 2. racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 3. przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ,
 4. prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  styczeń 2022 – czerwiec 2022

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest w okresie styczeń 2022 – czerwiec 2022 przez Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok [OPR] do Organizacji Partnerskiej Lokalnej [OPL] na terenie województwa podlaskiego, która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących.

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 1. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie – których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1707,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1320,00 PLN dla osoby w rodzinie), stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
 2. Sposób kwalifikacji:
 3. OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;
 4. OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, który potwierdza do kwalifikowalność do przyznania pomocy;
 5. OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia.

 ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych jako zestaw artykułów spożywczych w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 1. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 28,17 kg w tym:
NAZWA ARTYKUŁUILOŚĆ SZTUK NA OSOBĘOPAKOWANIE JEDNOSTKOWE (KG/L)ILOŚĆ KG NA OSOBĘ
CUKIER BIAŁY 414,00
GROSZEK Z MARCHEWKĄ 80,43,20
KASZA JĘCZMIENNA 20,51,00
KONCENTRAT POMIDOROWY 70,161,12
MAKARON JAJECZNY  90,54,50
MLEKO UHT 515,00
OLEJ RZEPAKOWY 414,00
POWIDŁA ŚLIWKOWE 50,31,50
FILET W OLEJU 50,170,85
SZYNKA DROBIOWA 60,31,80
SZYNKA WIEPRZOWA 40,31,20
 1. Paczka żywnościowa  to minimum kilka artykułów spożywczych [co najmniej 3]  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo. Uznaje się za dopuszczalne aby organizacje jednorazowo wydawały artykuły żywnościowe bez ograniczeń co do minimalnej liczby produktów w pojedynczym wydaniu. Zestaw artykułów spożywczych na Podprogram 2021 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i dla osoby w rodzinie. Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2021.
 2. Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).
 3. W przypadku gdy liczba osób uprawnionych do pomocy żywnościowej zgłaszających się w trakcie realizacji Podprogramu 2021 jest większa niż do danej OPR/OPL będzie większa niż planowana, Instytucja Zarządzająca dopuszcza zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 osoby, nie więcej jednakże niż do 80% jego całkowitej ilości (tj. do ok. 22,5 KG). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 6 grup artykułów spożywczych.
 4. W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.
 5. W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 6. Żywność jest wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ nieodpłatnie.

SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do  Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE:

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS:

 • warsztaty kulinarne; 
 • warsztaty edukacji ekonomicznej;
 • warsztaty dietetyczne;
 • warsztaty niemarnowania żywności,
 • inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących

Działania towarzyszące mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub zdalnej: on-line, telefonicznej, wydawniczej.

Działania realizowane są w siedzibie organizacji biorącej udział w Podprogramie lub w miejscu wyznaczonym przez organizację na rzecz podopiecznych, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania pomocy żywnościowej, w pobliżu ich miejsca zamieszkania. Terminy oraz miejsca realizacji warsztatów znajdują się na stronach internetowych Banków Żywności.

Działania realizowane przez Organizacje Partnerskie Lokalne na rzecz podopiecznych to:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa;
 • grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne);
 • pomoc towarzysząca niezbędna do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych – osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej);
 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym;
 • wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do udziału w działaniach towarzyszących ma prawo każda osobaktóra otrzymała skierowanie z OPS do odbioru wsparcia żywnościowego w ramach POPŻ – ale nie znaczy to, że każda osoba musi z nich skorzystać. Konieczna jest współpraca z OPS w zakresie rzeczywistych potrzeb objęcia wsparciem działaniami osób, które korzystają z POPŻ. Działania nie mogą się pokrywać z działaniami prowadzonymi w ramach innych funduszy unijnych (EFS i PROW) w danym województwie, ale muszą być z nimi komplementarne.

POPŻ PODPROGRAM 2020 – EFEKTY

Stowarzyszenie „Aktywni” z terenu województwa podlaskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie grudzień 2020 – październik 2021.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, mus jabłkowy, powidła śliwkowe, fasolka po bretońsku);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy).

Pomoc żywnościowa trafiła do 38 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa podlaskiego. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

● 1,61962 tony żywności;

● 102 paczki żywnościowe;

● 0 posiłków;

W ramach POPŻ Podprogram 2020 dla 28 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

 • żywieniowo dietetycznych – 2 spotkania dla 28 uczestników
 • kulinarnych – 1 spotkanie dla 12 uczestników
 • niemarnowania żywności – 1 spotkanie dla 16 uczestników

Powolutku, krok po kroku, wróć do domu w Nowym Roku.

Niech się spełnią twe życzenia

i fantazje i marzenia.

Szczęśliwego Nowego Roku 2022 wszystkim Klubowiczom Senior+ oraz mieszkańcom Czarnej Białostockiej życzy Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ogłoszenie

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem nr 15/2021 z dnia 29 grudnia 2021 w dzień 7 stycznia 2022r. (piątek) Ośrodek będzie nieczynny. 

Dzień wolny wynika z konieczności odebrania dnia wolnego za święto przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy (1 stycznia 2022r.).

Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń,
że może z niej uczynić Betlejem.
Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce,
że może przyjąć nowo narodzoną miłość.
Do tego wystarczą tylko wiara i nadzieja,
a miłość przyjdzie sama.


Radosnych, pogodnych a przede wszystkim zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku
życzy Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnej Białostockiej wraz z pracownikami

Ogłoszenie

Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, iż zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem nr 14/2021 z dnia 14 grudnia 2021 w dzień  24 grudnia 2021r (piątek) Ośrodek będzie nieczynny. Dzień wolny wynika z konieczności odebrania dnia wolnego za święto przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy (25 grudnia 2021r.).

Zapytanie ofertowe usługi pogrzebowe na rok 2022

Zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług pogrzebowych dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.

Więcej informacji w załącznikach