Aktualności

Nabór wniosków w ramach programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

W związku z rozpoczętym naborem wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024” zapraszamy osoby, które chciałyby skorzystać z usług Asystenta osobistego w 2024 roku do kontaktu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 31.01.2024r. 

Wszelkie informacje dotyczące Programu AOON można uzyskać pod numerem telefonu 85/714-61-20

Osoby zainteresowane zapraszamy do dostarczenia do M-GOPS w Czarnej Białostockiej wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia.

Szczegółowe informacje o naborze do Programu dostępne są pod adresem:

Szczegółowe informacje o Programie dostępne są w poradniku

Informacja dotycząca wypłat świadczeń rodzinnych

Zaplanowana wypłata świadczeń rodzinnych, świadczenia rodzicielskiego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz zasiłku pielęgnacyjnego zgodnie z wydanymi decyzjami na dzień 16 każdego miesiąca w miesiącu grudzień 2023r. zostanie zrealizowana w powyższym terminie pod warunkiem otrzymania środków finansowych z budżetu państwa. W przypadku otrzymania dotacji w późniejszym terminie wypłata zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych.

POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus – efekty

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki – Białystok realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – wrzesień 2023. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie zestaw roczny artykułów spożywczych: powidła śliwkowe, makaron jajeczny, mleko UHT, szynka wieprzowa mielona, cukier biały, olej rzepakowy, o wadze min. 10 kg. Pomoc żywnościowa trafiła do 100 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Czarna Białostocka. Osobom potrzebującym przekazaliśmy 1,4674 ton żywności w formie 200 paczek żywnościowych. W ramach POPŻ PP 2021plus nie przeprowadzano warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących.

Informacja o dniu wolnym

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 7/2023 z dnia 25 października 2023r. dnia 13-11-2023r. (poniedziałek) Ośrodek będzie nieczynny.

Program Pomocy Postpenitencjarnej „KOŁOWROTEK”

Caritas Diecezji Łomżyńskiej prowadzi Program Pomocy Postpenitencjarnej „KOŁOWROTEK”. W ramach Programu współpracuje ze wszystkimi Zakładami Karnymi i Aresztami Śledczymi z terenu OISW Olsztyn.

Do kogo skierowany jest program?

Osoby, które opuściły Zakład Karny lub Areszt Śledczy w okresie do 3 miesięcy od dnia opuszczenia ZK/ AŚ oraz ich najbliższa rodzina (mąż/żona, dzieci, rodzice) oraz  rodzina osób osadzonych.

Jak pomagamy?

1. Nieodpłatne zakwaterowanie w ośrodku w Czerwonym Borze przez okres 3 miesięcy

2. Pomoc rzeczowa (żywność, bony na zakupy do Biedronki/Lidla, ubrania, art. higieniczne, art. papiernicze, leki)

3. Kurs na prawo jazdy

4. Indywidualne konsultacje z prawnikiem

5. Indywidualne konsultacje z psychologiem

Jak zgłosić się po pomoc?

Telefonicznie (787 050 185), email (caritaslomzaa@gmail.com) lub listownie (szczegółowe dane kontaktowe w ulotce). Aby uzyskać pomoc należy przesłać skan/zdjęcie lub ksero świadectwa zwolnienia. 

UWAGA: do pomocy nie są uprawnione osoby na dozorze elektronicznym

Teren działania: Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Olsztynie (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie) oraz tereny diecezji łomżyńskiej (woj. mazowieckie i podlaskie)

Zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy
z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna które wchodzą w życie od 1 stycznia 2024 roku
.

Szczegóły dotyczące zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2024r. znajdziecie Państwo w linku poniżej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace-i-swiadczenie-pielegnacyjne—informacje

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku:

– Świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (tzw. nowe świadczenie pielęgnacyjne) będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Osoba z niepełnosprawnościami nad którą opieka była sprawowana będzie mogła ubiegać się o przyznanie dla niej świadczenia wspierającego. Wniosek o świadczenie wspierające będzie można składać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

– Osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała po 31 grudnia 2023 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli  z możliwością podejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez ograniczeń) musi po tej dacie zrezygnować  z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie starych przepisów i złożyć wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowych przepisów.

– Opiekun otrzymujący świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach, który będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, wysokość jego świadczenia pielęgnacyjnego będzie podwyższona o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka – warunkiem jest złożenie wniosku przez opiekuna o  podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego.

– Specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 stycznia 2024 roku nie będzie już przyznawany .

Wyjątkowo specjalny zasiłek opiekuńczy będzie mógł być przyznany jedynie na podstawie przepisów przejściowych także po 31 grudnia 2023 r.  w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych tj. osoby, które miały przyznane świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na starych zasadach będą mogły w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami jeżeli:

a) miały co najmniej do dnia 31 grudnia 2023 r. przyznane prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Zachowują oni prawo na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r. prawo do tych świadczeń, nie dłużej jednak niż do końca okresu, na który prawo zostało przyznane (art. 63 ust. 2 u.ś.w.),

b) osoby, zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności.

Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności (art. 63 ust. 3 ustawy),

c) prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach dotychczasowych przysługiwać będzie ww. osobom wymienionym w art. 63 ust. 1-2 u.ś.w. również po upływie okresu zasiłkowego na który prawo zostało przyznane (czyli także na kolejne okresy zasiłkowe) pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym zakończył się dotychczasowy okres zasiłkowy (art. 63 ust. 4 u.ś.w.).

– Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna nie przysługują  opiekunowi w przypadku gdy osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane przez ZUS świadczenie wspierające.

– Złożenie przez osobę wymagającą opieki wniosku przyznanie świadczenia wspierającego w ZUS będzie skutkować wstrzymaniem wypłaty opiekunowi tej osoby  świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,

– Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna przyznane/wypłacone opiekunowi za okres, za który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie świadczeniem nienależnie pobranymi podlegającym zwrotowi  wraz z odsetkami do którego to zwrotu zobowiązany zostanie opiekun,

– Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.

UWAGA:

Opisane wyżej, nowe warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2024r. nie dotyczą osób, które, na zasadzie zachowania praw nabytych, będą pobierać to świadczenie na podstawie przepisów dotychczasowych (w oparciu o przepis przejściowy – art. 63 u.ś.w.).

Webinarium „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Nadsyłanie pytań – istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium, poprzez elektroniczny formularz, do 17 listopada 2023 roku. Link do strony formularza z pytaniami:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83969&p_id=18

Celem spotkania online (webinarium) jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 22 listopada 2023 roku,
a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Nabór dzieci do świetlicy „Dziecięce Polis”

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej zaprasza wszystkie chętne dzieci do świetlicy socjoterapeutycznej „Dziecięce Polis”, która wznawia swoją działalność od 25 września 2023r. Świetlica znajduje się w budynku przy ul. Torowej 9 (wejście z tyłu budynku od placu zabaw).

Zadaniem świetlicy jest:

  • pomoc w nauce, korygowanie, wyrównywanie braków w zakresie umiejętności czytania i pisania;
  • organizowanie dzieciom wolnego czasu oraz wyzwalanie umiejętności prawidłowego organizowania sobie czasu wolnego;
  • rozwijanie zdolności i zainteresowań;
  • rozwijanie kultury osobistej dzieci, rozwijanie zachowań kultury bycia i życia dnia codziennego;
  • poprawa sprawności fizycznej;
  • stwarzanie warunków do nabywania umiejętności interpersonalnych i zgodnego przebywania w grupie
  • współpraca z rodzinami dzieci i instytucjami je wspierającymi.

Bliższe informacje pod nr telefonu 85 714 61 30