Rodziny wspierające

Działania rodzin wpierających określa art. 29 – 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodzina wspierająca we współpracy z asystentem rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

 • opiece i wychowaniu dzieci, spędzaniu czasu z dziećmi, radzeniu z problemami;
 • prowadzeniu gospodarstwa domowego;
 • kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy uzależnione są od potrzeb rodziny i mogą dotyczyć organizowania czasu wolnego dzieciom z rodzin wspieranych, wypracowania nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, pomocy dzieciom w nauce, udzielania wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, racjonalne prowadzenie budżetu domowego i gospodarstwa domowego, udzielania rad dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, modelowania prawidłowych postaw.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom obcym jak też osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzina wspierająca nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji, a jedynie przysługuje jej zwrot kosztów związanych z udzieleniem wsparcia (np. za zakupione bilety do kina, teatru, muzeum, na basen).

Zapraszamy do współpracy rodziny, które chciałyby zostać rodzinami wspierającymi rodzin mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 • złożyć wniosek w tej sprawie w M-GOPS w Czarnej Białostockiej;
 • umożliwić sporządzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego;
 • uzyskać pozytywną opinię Dyrektora M-GOPS w Czarnej Białostockiej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego;
 • podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także możliwość zwrotu kosztów związanych ze świadczonym wsparciem.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina, która:

 • ma stałe źródło utrzymania;
 • ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci;
 • uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia;
 • przebywa na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne;

Załączniki