OGŁOSZENIE

W związku ze zwiększonym ryzykiem zarażenia koronawirusem Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej apeluje, aby ograniczyć wizyty w Ośrodku wyłącznie do spraw pilnych i wymagających osobistego kontaktu.
W pozostałych sytuacjach sprawy proszę załatwiać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), platformy OBYWATEL.GOV.PL, poczty elektronicznej, wysłać przesyłkę pocztą na adres MGOPS w Czarnej Białostockiej lub pozostawić w skrzynce podawczej ustawionej przy wejściu do Urzędu Miejskiego.
W sytuacji konieczności osobistego załatwienia sprawy, należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem załatwiającym sprawę uzgadniając dzień i godzinę wizyty.

Interesanci przy osobistym załatwianiu spraw obowiązani są stosować wymagane przepisami środki i procedury ochrony przed zakażeniem.