Świadczenie rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują dla:

– Osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka
– Osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
– Osoby ubiegającej się o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
– Osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
– Osoby ubiegającej się o prawo do zasiłku pielęgnacyjnego
– Osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnegobr
– Osoby ubiegającej się o wypłatę jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka składają wniosek w terminie 12 – miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12. miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.